Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować ZFŚS?

ZFŚS
Kto musi tworzyć odpisy na ZFŚS?

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku muszą tworzyć pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia 2015 roku zatrudniali co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie zrezygnowali z tworzenia tego funduszu. Niektórzy pracodawcy mają obowiązek tworzenia odpisów bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Obowiązek ten dotyczy m.in. niektórych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Jak obliczyć odpis na ZFŚS?
Podstawę do naliczenia odpisu na początku roku stanowi przeciętna planowana liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty w danym roku. Należy również uwzględnić pracowników zatrudnionych na niepełny etat. Dla każdego pracownika należy przemnożyć przypisaną jemu procentową stawkę odpisu podaną w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej. Przeciętne wynagrodzenie do obliczenia odpisu na ZFŚS za 2015 rok wynosi 2917,14 zł ogłoszone przez Prezesa GUS jako przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku.

Do kiedy należy przekazać wpłaty na ZFŚS?

Pracodawcy muszą przekazać wpłaty na ZFŚS w dwóch ratach na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy. Pierwsza rata powinna zostać wpłacona do 31 maja każdego roku w wysokości 75% wartości całkowitego odpisu ZFŚS ustalonego w danym roku podatkowym. Pozostałe 25% odpisu na ZFŚS należy przekazać do dnia 30 września.

Jak zaksięgować odpis na ZFŚS?

Przykład.
Roczna kwota odpisu na ZFŚS za 2015 rok obliczona w Spółce z o.o. w styczniu wyniosła 12.000 zł.
Spółka prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 (ewidencja na kontach rodzajowych). W dniu 20 maja 2015 roku przekazała 75% odpisu na ZFŚS na rachunek bankowy. Pozostałą kwotę odpisu przekazała na rachunek bankowy w dniu 25 września 2015 roku. W trakcie roku Spółka zatrudniła nowych pracowników, wobec tego ponownie dokonała oszacowania odpisu na ZFŚS na koniec roku. Nowy odpis na ZFŚS za 2015 rok wyniósł 14.000 zł.

Księgowanie odpisu na ZFŚS

1.  PK - naliczenie odpisu na ZFŚS za 2015 rok w styczniu 2015 roku w wysokości 12.000 zł

WN 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 12.000 zł
MA 850 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.000 zł

2. PK - zaksięgowanie odpisu na ZFŚS do rozliczenia w czasie

WN 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów 12.000 zł
MA 490 - Rozliczenie kosztów 12.000 zł

3. PK - zaksięgowanie odpisu przypadającego za jeden miesiąc (należy dekretować w tej samej wysokości co miesiąc do grudnia) - 12.000 zł : 12 miesięcy = 1.000 zł

WN 490 - Rozliczenie kosztów 1.000 zł
MA 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1.000 zł

4. WB - przekazanie środków na rachunek bankowy ZFŚS w maju 2015 roku, tj. 75% x 12.000 zł = 9.000 zł

WN 135 - Rachunek bankowy wyodrębnionych środków na ZFŚS 9.000 zł
MA 130 - Rachunek bankowy 9.000 zł

5. WB - przekazanie środków na rachunek bankowy ZFŚS we wrześniu 2015 roku, tj. 25% x 12.000 zł = 3.000 zł

WN 135 - Rachunek bankowy wyodrębnionych środków na ZFŚS 3.000 zł
MA 130 - Rachunek bankowy 3.000 zł

6. PK - odpis wyrównawczy ZFŚS, tj. 14.000 zł - 12.000 zł = 2.000 zł

WN 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.000 zł
MA 850 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.000 zł

Komentarze

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...