Przejdź do głównej zawartości

Kiedy dokonać korekty kosztów?

Czy fakturę korekty należy rozliczyć w bieżącym roku podatkowym czy jednak należy skorygować deklarację za poprzednie lata?

Z takim dylematem podatnik nie miałby do czynienia, gdyby wprowadzone zostały zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych jakie proponuje obecnie rząd.

Jakie obowiązują zasady rozliczania faktur korygujących?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów podatnik co do zasady jest zobowiązany do ujęcia faktur korygujących (zarówno korekt przychodów, jak i kosztów) w tym roku podatkowym, którego dotyczą korekty. Jeżeli faktura korygująca przychód została wystawiona w 2015 roku, a dotyczy sprzedaży z 2014 roku, wówczas należy złożyć korektę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego za 2014 rok. W korekcie deklaracji podatkowej za 2014 rok podatnik musi uwzględnić prawidłową wartość przychodów lub kosztów, w zależności od tego czego dotyczyła wystawiona korekta. Należy również pamiętać o naliczeniu odsetek za zwłokę w przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania (zwiększenia przychodów lub zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów).

Jaki jest projekt zmian zasad rozliczania faktur korygujących?

Bieżące rozliczanie korekt przychodów i kosztów znacznie uprościłoby sposób rozliczeń podatkowych i ograniczyło czasochłonność. Nad takim rozwiązaniem pochylili się ostatnio posłowie, którzy zaproponowali projekty zmian ustawy o podatku PIT, ustawy o podatku CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jedną z głównych proponowanych zmian jest możliwość bieżącego rozliczania korekt przychodów i kosztów, bez konieczności wstecznej korekty deklaracji. Faktury korekty ujmowane byłyby w momencie ich wystawienia (faktury sprzedaży) oraz w momencie ich otrzymania (faktury korekty). Nie dotyczyłoby to sytuacji, kiedy podatnik musiałby wystawić fakturę korekty ze względu na dokonane błędy w fakturze pierwotnej lub pomyłek w takiej fakturze. Korekta nie mogłaby także dotyczyć zobowiązania podatkowego, które uległo przedawnieniu oraz korekty kosztów uzyskania przychodów z związku z nieterminowymi płatnościami za faktury.

Zmiany w rozliczaniu faktur korygujących od 2016 roku

Projektowane zmiany, gdyby weszły w życie, obowiązywałyby podatników od 1 stycznia 2016 roku i miałyby również zastosowanie do korekt w zakresie zaksięgowanych przychodów i kosztów, uzyskanych lub poniesionych także przed dniem 1 stycznia 2016 roku.

Faktury korygujące według prawa bilansowego

Niezależnie od wprowadzonych przepisów podatkowych w zakresie momentu ujęcia faktur korygujących, należy pamiętać o przepisach ustawy o rachunkowości. Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości muszą ujmować przychody i koszty zgodnie z zasadą memoriału. Zgodnie z zasadą memoriału wszystkie przychody i koszty należy ujmować w tym okresie, którego rzeczywiście dotyczą. Dla celów prawa bilansowego korekty przychodów należy ujmować w okresie, w którym zaksięgowany został przychodów. Pomimo proponowanych przez posłów zmian w prawie podatkowym, niektórych podatników nadal obowiązują zasady prawa bilansowego. Prawo bilansowe wciąż pozostanie niezależne od prawa podatkowego, dopóki nie znajdzie się ktoś, kto chciałby ujednolicić przepisy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...