Przejdź do głównej zawartości

Umowy na czas określony maksymalnie na 33 miesiące

Umowy o pracę na czas określony niejednokrotnie zawierane są na długie lata lub kilkukrotnie obejmując dłuższe okresy. Pomimo znamion umowy na czas nieokreślony, umowa taka nie daje pracownikowi poczucia bezpieczeństwa, a zerwanie takiej umowy może nastąpić tylko w określonych przypadkach.

Zmiany w umowach na czas określony przewidziane zostały w rządowym projekcie nowelizacji Kodeksu pracy, który jest przedmiotem obrad od 2014 roku.

Jakie zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony przewiduje projekt?
  1. Maksymalny możliwy okres trwania umowy o pracę to 33 miesiące,
  2. Nie więcej niż 3 umowy na czas określony, po ich upływie umowa przekształci się na umowę na czas nieokreślony,
  3. Określenie wyjątków od powyższej reguły - zastępstwo, praca o charakterze dorywczym, sezonowym, okres kadencji oraz inne obiektywne przyczyny stanowiące o tym, że zawarcie umowy na czas określony ma służyć zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze określonym.
Ponadto w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy znalazły się poniższe punkty:
  1. Ujednolicenie umów na zastępstwo oraz umów na czas wykonania określonej pracy, które dotychczas były odrębnymi rodzajami umów;
  2. Możliwość zawarcia kolejnej umowy na czas próbny z tym samym pracownikiem (dotychczas można było zawrzeć jedną umowę na czas próbny) oraz po upływie 3 lat przy pracy tego samego rodzaju;
  3. Obowiązek powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 5 dni roboczych o zawarciu umowy na czas określony z powodu obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W przypadku braku dopełnienia takiego obowiązku, na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł;
  4. Okresy wypowiedzenia umów na czas określony będzie taki sam jak w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony.
Powyższy projekt został przyjęty przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny i jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Od dnia uchwalenia przepisy weszłyby w życie w ciągu 6 miesięcy. Jeżeli nowelizacja Kodeksu Pracy zostanie uchwalona do końca 2015 roku, przepisy będą obowiązywały jeszcze w 2016 roku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów