Przejdź do głównej zawartości

Umowy na czas określony maksymalnie na 33 miesiące

Umowy o pracę na czas określony niejednokrotnie zawierane są na długie lata lub kilkukrotnie obejmując dłuższe okresy. Pomimo znamion umowy na czas nieokreślony, umowa taka nie daje pracownikowi poczucia bezpieczeństwa, a zerwanie takiej umowy może nastąpić tylko w określonych przypadkach.

Zmiany w umowach na czas określony przewidziane zostały w rządowym projekcie nowelizacji Kodeksu pracy, który jest przedmiotem obrad od 2014 roku.

Jakie zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony przewiduje projekt?
  1. Maksymalny możliwy okres trwania umowy o pracę to 33 miesiące,
  2. Nie więcej niż 3 umowy na czas określony, po ich upływie umowa przekształci się na umowę na czas nieokreślony,
  3. Określenie wyjątków od powyższej reguły - zastępstwo, praca o charakterze dorywczym, sezonowym, okres kadencji oraz inne obiektywne przyczyny stanowiące o tym, że zawarcie umowy na czas określony ma służyć zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze określonym.
Ponadto w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy znalazły się poniższe punkty:
  1. Ujednolicenie umów na zastępstwo oraz umów na czas wykonania określonej pracy, które dotychczas były odrębnymi rodzajami umów;
  2. Możliwość zawarcia kolejnej umowy na czas próbny z tym samym pracownikiem (dotychczas można było zawrzeć jedną umowę na czas próbny) oraz po upływie 3 lat przy pracy tego samego rodzaju;
  3. Obowiązek powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 5 dni roboczych o zawarciu umowy na czas określony z powodu obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W przypadku braku dopełnienia takiego obowiązku, na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł;
  4. Okresy wypowiedzenia umów na czas określony będzie taki sam jak w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony.
Powyższy projekt został przyjęty przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny i jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Od dnia uchwalenia przepisy weszłyby w życie w ciągu 6 miesięcy. Jeżeli nowelizacja Kodeksu Pracy zostanie uchwalona do końca 2015 roku, przepisy będą obowiązywały jeszcze w 2016 roku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...