Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2015

Czy złożyć zerową deklarację VAT?

Deklaracje VAT składa się za okresy miesięczne lub okresy kwartalne (kwartalnie mogą składać tzw. mali podatnicy, których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro). Deklaracje VAT-7  za okresy miesięczne składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Deklaracje kwartalne VAT-7K składa się do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Deklaracje VAT należy złożyć nawet, gdy w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) nie wystąpiła kwota podatku należnego i naliczonego (deklaracje zerowe). Kto nie musi składać deklaracji VAT?

Jak zaksięgować bon towarowy?

Klienci coraz częściej otrzymują karty stałych klientów, a za dokonane zakupy otrzymują punkty. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów klient jest uprawniony do odbioru bonu towarowego, który może zrealizować w danym sklepie. Posiadacz bonu uzyskuje prawo do otrzymania upustu lub bonifikaty w cenie płaconej za towar. Czy przekazany bon towarowy jest kosztem uzyskania przychodów? Przekazanie bonu towarowego nie rodzi jeszcze żadnych skutków ekonomicznych i podatkowych, nie jest tym samym podstawą do zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów .

Kiedy można odliczyć VAT naliczony?

Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego od danej czynności oraz posiadanie przez nabywcę faktury dokumentującej zakup. Kto ma prawo do odliczenia podatku VAT? Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu towarów i usług przysługuje podatnikowi, jeżeli zakup służy wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Nie można odliczyć podatku naliczonego, jeżeli zakup dotyczył czynności zwolnionych z podatku VAT. W jakim miesiącu odliczyć podatek VAT?

Czy można odwołać pracownika z urlopu?

W określonych sytuacjach pracodawca ma prawo przerwać pracownikowi urlop, a pracownik ma obowiązek zastosować się do takiego żądania. Kiedy można odwołać pracownika z urlopu? Odwołanie pracownika z wakacji jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jego obecność w zakładzie pracy wymagana jest okolicznościami nieprzewidzianymi w chwili rozpoczynania urlopu. Taką sytuacją jest np. kontrola z urzędu skarbowego, jeżeli pracownik jest jedyną osobą posiadającą informację o konkretnych dokumentach i złożeniu stosownych wyjaśnień. Pracodawca nie może jednak przerwać urlopu, jeżeli nie ma ważnego powodu, a praca może zostać oddelegowana innej osobie lub zostać wykonana po powrocie pracownika z urlopu. Jakie koszty ponosi pracodawca, który odwołał pracownika z urlopu?

Ile diety należy się pracownikowi?

Pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 77 5 § 1 Kodeksu Pracy). Wysokość diet jakie należą się pracownikom została określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość diet określona w tym rozporządzeniu ma zastosowanie również do ustalania diet w przedsiębiorstwach prywatnych. Od jakiego momentu oblicza się dietę?

Czy sprzedaż za 1 zł jest obejściem prawa?

Ceny sprzedaży powinny odpowiadać ich rynkowej wartości,  od tak ustalonego przychodu ze sprzedaży należy zapłacić podatek. W przeciwnym przypadku organ podatkowy może wezwać podatnika do wyjaśnienia ustalenia ceny odbiegającej od warunków rynkowych, a nawet nakazać zmianę ceny. Podatnik może ponieść również dodatkowe koszty opinii biegłego, którego może powołać organ podatkowy aby ustalić wartość dokonanej transakcji. Jeżeli cena będzie odbiegała co najmniej o 33% od wartości ustalonej przez podatnika, koszty wydania opinii biegłego poniesie podatnik. Kiedy sprzedaż za 1 zł nie będzie obejściem prawa? ...

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...

Kto może skorzystać z ulgi za złe długi po 1 lipca 2015 roku?

W dniu 1 lipca 2015 roku zmieniły się zasady dotyczące korzystania z odliczeń w zakresie ulgi za złe długi. Nowe zasady dotyczą wierzytelności powstałych od dnia 1 lipca 2015 roku, a także wierzytelności powstałych po 31 grudnia 2012 roku, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Co to jest ulga za złe długi? Ulga za złe długi umożliwia podatnikowi zmniejszenie podatku VAT należnego , jeżeli podatnik nie otrzymał w terminie zapłaty od kontrahenta. Możliwość zmniejszenia podatku VAT przysługuje podatnikowi po upływie 150 dni od terminu zapłaty, który został określony na fakturze lub w umowie. Skorzystanie z ulgi jest możliwe, jeżeli zostały spełnione poniższe warunki :

Jak zaksięgować kaucję gwarancyjną za najem lokalu?

Kaucje gwarancyjne stanowią zabezpieczenie wykonania roszczeń. Kaucja jest sumą pieniężną wpłaconą na rzecz dostawcy usług lub rzeczy jako gwarancja wykonania określonych w umowie zobowiązań. Jeżeli odbiorca usług lub rzeczy dotrzyma warunków umowy, to kaucja zostanie zwrócona. Natomiast w przypadku niedotrzymania tych warunków umowy, kaucja może być zatrzymana przez dostawcę.   Przykład ewidencji księgowej kaucji gwarancyjnej. Przedsiębiorstwo X zawarło w dniu 10 lipca 2015 roku umowę najmu lokalu biurowego na okres 3 lat od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r. W umowie najmu przewidziana została kaucja gwarancyjna w wysokości 5.000 zł. Kaucja została wpłacona w dniu podpisania umowy najmu, tj. w dniu 10 lipca 2015 r. w formie przelewu bankowego. Gdyby najemca rozwiązał umowę przed upływem okresu 3-letniego, kaucja zostałaby zatrzymana przez wynajmującego. Natomiast gdy warunki umowy zostaną dotrzymane, kaucja będzie zwrócona w dniu 31 sierpnia 2018 r. Ewidencja księgowa