Przejdź do głównej zawartości

Czy można odwołać pracownika z urlopu?

W określonych sytuacjach pracodawca ma prawo przerwać pracownikowi urlop, a pracownik ma obowiązek zastosować się do takiego żądania.

Kiedy można odwołać pracownika z urlopu?

Odwołanie pracownika z wakacji jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jego obecność w zakładzie pracy wymagana jest okolicznościami nieprzewidzianymi w chwili rozpoczynania urlopu. Taką sytuacją jest np. kontrola z urzędu skarbowego, jeżeli pracownik jest jedyną osobą posiadającą informację o konkretnych dokumentach i złożeniu stosownych wyjaśnień. Pracodawca nie może jednak przerwać urlopu, jeżeli nie ma ważnego powodu, a praca może zostać oddelegowana innej osobie lub zostać wykonana po powrocie pracownika z urlopu.

Jakie koszty ponosi pracodawca, który odwołał pracownika z urlopu?
Pracodawca, który odwołał pracownika z urlopu jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów związanych z powrotem pracownika z urlopu (np. bilet na pociąg czy samolot). Powinien również zwrócić koszty, jakie poniósł pracownik, opłacając wycieczkę lub wczasy (ale tylko za niewykorzystaną część). Pracownik ma obowiązek przedstawić w zakładzie pracy dokumenty potwierdzające poniesione koszty (np. faktury, paragon, bilety).

Czy pracodawca poniesie koszty wycieczki całej rodziny, jeżeli odwoła pracownika z urlopu?

Jeżeli koszt wycieczki poniósł w całości pracownik i opłacił pobyt całej rodziny, to pracodawca ma obowiązek zwrócić w całości ten koszt (o ile pracownik nie pojechał jeszcze na wczasy i biuro podróży nie zwróciło tych kosztów).

Natomiast w sytuacji, gdy na wycieczkę jadą dwie osoby i każda płaci za siebie, to pracodawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów obydwu osób. Pokryje jedynie koszty, które poniósł jego pracownik.

Czy pracownik ma obowiązek odebrać telefon od pracodawcy na urlopie?

W praktyce odwołanie pracownika z urlopu może nie być takie łatwe. Pracownik nie ma obowiązku informować pracownika o swoich planach, nie musi odbierać telefonu pod którym jest dostępny podczas urlopu, o ile nie umówił się inaczej z pracodawcą. W przypadku nieuzasadnionego odwołania pracownika z urlopu, podwładny ma możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...