Przejdź do głównej zawartości

Czy sprzedaż za 1 zł jest obejściem prawa?

Ceny sprzedaży powinny odpowiadać ich rynkowej wartości, od tak ustalonego przychodu ze sprzedaży należy zapłacić podatek. W przeciwnym przypadku organ podatkowy może wezwać podatnika do wyjaśnienia ustalenia ceny odbiegającej od warunków rynkowych, a nawet nakazać zmianę ceny. Podatnik może ponieść również dodatkowe koszty opinii biegłego, którego może powołać organ podatkowy aby ustalić wartość dokonanej transakcji. Jeżeli cena będzie odbiegała co najmniej o 33% od wartości ustalonej przez podatnika, koszty wydania opinii biegłego poniesie podatnik.

Kiedy sprzedaż za 1 zł nie będzie obejściem prawa? ...
Wyjątek od tej zasady wskazał WSA w Rzeszowie w wyroku z 11 czerwca 2015 roku (I SA/Rz 397/15).

Sprawa podatkowa dotyczyła sprzedaży wału przeciwpowodziowego za 1 zł. Spółka zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej. Zdaniem Spółki sprzedaż wału przeciwpowodziowego dla celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT mogła zostać dokonana za 1 zł. Spółka w latach 2004-2010 poniosła 3,6 mln zł kosztów na remont wału. Pomimo poniesienia tych kosztów, wał wymagał całkowitej modernizacji, która wiązałaby się z poniesieniem kolejnych dużych nakładów. Wyjściem z tej sytuacji była sprzedaż wału po jak najniższej cenie.

W styczniu 2015 roku Dyrektor Izby Skarbowej działając z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Spółki interpretację indywidualną, w której uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem fiskusa cena sprzedaży ustalona w wysokości 1 zł stanowiłaby obejście przepisów prawa i miałaby charakter darowizny.

Spółka nie zgadzając się z takim stanowiskiem fiskusa skierowała sprawę do sądu. Sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta przez WSA w Rzeszowie, który uznał stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej za niewłaściwe i wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji. W przedstawionym stanie faktycznym cena ustalona przez Spółkę była uzasadniona względami ekonomicznymi, które miały towarzyszyć tej transakcji. W wyniku zrealizowania jej transakcji spółka niewątpliwie uzyskałaby korzyść ekonomiczną polegającą na braku konieczności ponoszenia znacznych nakładów związanych z naprawą wału przeciwpowodziowego.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...