Przejdź do głównej zawartości

Czy złożyć zerową deklarację VAT?

Deklaracje VAT składa się za okresy miesięczne lub okresy kwartalne (kwartalnie mogą składać tzw. mali podatnicy, których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro). Deklaracje VAT-7  za okresy miesięczne składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Deklaracje kwartalne VAT-7K składa się do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Deklaracje VAT należy złożyć nawet, gdy w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) nie wystąpiła kwota podatku należnego i naliczonego (deklaracje zerowe).

Kto nie musi składać deklaracji VAT?

Obowiązku składania deklaracji nie mają wyłącznie podatnicy:
  • zwolnieni podmiotowo z VAT na podstawie ustawy VAT, tj. podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł (do tej wartości nie wlicza się kwoty podatku VAT)
  • podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT (chyba, że podmiotom przysługuje zwrot VAT lub dokonują korekty podatku na podstawie odrębnych przepisów)
  • którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej (nie dotyczy to m.in. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary w zakresie których są podatnikiem)
Gdy nie złożymy deklaracji podatkowej...

W ustawie nie przewidziano zwolnienia od obowiązku składania deklaracji zerowych, co w praktyce może budzić wątpliwości. Za niezłożenie deklaracji podatkowych (również deklaracji zerowych) na podatnika może zostać nałożona kara pieniężna. Deklaracje VAT stanowią źródło informacji dla urzędu skarbowego o wykonywaniu przez podatników czynności opodatkowanych, bez względu na wystąpienie w okresie rozliczeniowym transakcji opodatkowanych podatkiem VAT.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...