Przejdź do głównej zawartości

Czy złożyć zerową deklarację VAT?

Deklaracje VAT składa się za okresy miesięczne lub okresy kwartalne (kwartalnie mogą składać tzw. mali podatnicy, których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro). Deklaracje VAT-7  za okresy miesięczne składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Deklaracje kwartalne VAT-7K składa się do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Deklaracje VAT należy złożyć nawet, gdy w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) nie wystąpiła kwota podatku należnego i naliczonego (deklaracje zerowe).

Kto nie musi składać deklaracji VAT?

Obowiązku składania deklaracji nie mają wyłącznie podatnicy:
  • zwolnieni podmiotowo z VAT na podstawie ustawy VAT, tj. podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł (do tej wartości nie wlicza się kwoty podatku VAT)
  • podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT (chyba, że podmiotom przysługuje zwrot VAT lub dokonują korekty podatku na podstawie odrębnych przepisów)
  • którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej (nie dotyczy to m.in. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary w zakresie których są podatnikiem)
Gdy nie złożymy deklaracji podatkowej...

W ustawie nie przewidziano zwolnienia od obowiązku składania deklaracji zerowych, co w praktyce może budzić wątpliwości. Za niezłożenie deklaracji podatkowych (również deklaracji zerowych) na podatnika może zostać nałożona kara pieniężna. Deklaracje VAT stanowią źródło informacji dla urzędu skarbowego o wykonywaniu przez podatników czynności opodatkowanych, bez względu na wystąpienie w okresie rozliczeniowym transakcji opodatkowanych podatkiem VAT.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów