Przejdź do głównej zawartości

Ile diety należy się pracownikowi?

Pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 § 1 Kodeksu Pracy).

Wysokość diet jakie należą się pracownikom została określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość diet określona w tym rozporządzeniu ma zastosowanie również do ustalania diet w przedsiębiorstwach prywatnych.

Od jakiego momentu oblicza się dietę?
Czas podróży służbowej oblicza się od momentu rozpoczęcia podroży służbowej do przyjazdu po wykonaniu zadania służbowego. Wysokość diety zależy od długości czasu podróży służbowej, która została określona według poniższych zasad w przypadku diet krajowych. Przy czym poniższe stawki są minimalnymi stawkami, jakie musi zapłacić pracodawca.

Jak obliczyć wysokość diety?
  1. Jeżeli podróż trwa mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje
  2. Jeżeli podróż trwa od 8 do 12 godzin - dieta wynosi 15 zł
  3. Jeżeli podróż trwa powyżej 12 godzin - dieta wynosi 30 zł
  4. Jeżeli podróż trwa powyżej doby i kończy się w ciągu 8 godzin po tej dobie - dieta wynosi 45 zł (30 zł za pełną dobę + 15 zł za rozpoczętą kolejną dobę)
  5. Jeżeli podróż trwa powyżej doby i kończy się powyżej 8 godzin po tej dobie - dieta wynosi 60 zł (30 zł za pełną dobę + 30 zł za rozpoczętą kolejną dobę, która trwa dłużej niż 8 godzin)
Zapewnione wyżywienie a wysokość diety

Zapewnienie pracownikowi całodziennego wyżywienia zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłacania diet. Gdy pracownikowi zapewniono niepełne wyżywienie (np. tylko śniadania), to diety pomniejsza się o odpowiednią część.
  • Jeżeli pracownikowi zapewniono śniadanie - dietę obniża się o 25%
  • Jeżeli pracownikowi zapewniono obiad - dietę obniża się o 50%
  • Jeżeli pracownikowi zapewniono kolację - dietę obniża się o 25%
  • Jeżeli pracownikowi zapewniono śniadanie i obiad - dietę obniża się o 75%
  • Jeżeli pracownikowi zapewniono śniadanie i kolację - dietę obniża się o 50%
Powyższe zasady określają minimalne wartości diet, jednak pracodawca bez względu na powyższe uregulowania może wprowadzić wyższe, korzystne dla pracownika, stawki diet.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...