Przejdź do głównej zawartości

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?


Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości".

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...
"Udziały niekontrolujące". W skonsolidowanym rachunku zysków i strat przypadające dla udziałowców mniejszościowych zyski i straty jednostki zależnej wykazuje się jako "Zyski (straty) mniejszości" (według ustawy o rachunkowości) lub jako "Zyski (straty) udziałowców niekontrolujących" (według MSR). Powyższe zasady dotyczą sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finanowego według metody pełnej, tj. gdy jednostka dominująca posiada kontrolę nad jednostką zależną.

Przykład. Ustalenie kapitału mniejszości na dzień bilansowy

W dniu 30 września 2014 roku utworzona została Spółka ALFA Sp. z o.o. Zgodnie z umową spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego udziały zostały objęte w następujący sposób:
- jednostka dominująca objęła 80% udziałów,
- udziałowcy mniejszościowi objęli 20% udziałów.

Kapitał podstawowy jednostki zależnej na dzień 30 września 2015 roku wyniósł 100.000 zł.
Cena nabycia udziałów przez jednostkę dominującą wyniosła 80.000 zł. Pozostała różnica 20.000 zł dotyczy ceny nabycia udziałów przez udziałowców mniejszościowych

Jednostka zależna do 31 grudnia 2014 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 50.000 zł. Nie nastąpiły inne zmiany w kapitale własnym jednostki zależnej.

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2014 roku należy dokonać dwóch korekt konsolidacyjnych, tj. korekty związanej z utworzeniem jednostki zależnej i korekty zysku osiągniętego przez jednostkę zależną na rzecz udziałowców mniejszościowych.

Korekty konsolidacyjne w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku.

1. Korekta związana z utworzeniem jednostki zależnej
WN Kapitał podstawowy                                                                            100.000
MA Długoterminowe aktywa finansowe (udziały w jednostce zależnej) 80.000
MA Kapitał mniejszości                                                                               20.000

2. Korekta kapitału mniejszości
Zysk przypadający dla udziałowców mniejszościowych 50.000 zł x 20% = 10.000 zł
WN Zysk netto                       10.000 zł
MA Kapitał mniejszości        10.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał mniejszości wyniesie łącznie 30.000 zł. Korekty konsolidacyjne należy powtarzać w kolejnych latach obrotowych.

Czy kapitał mniejszości może mieć wartość ujemną?

Przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości w przypadku wystąpienia ujemnego kapitału własnego spółki zależnej, kapitał mniejszości powinien być wykazany w wartości zerowej, jeżeli udziałowcy mniejszościowi nie uczestniczą w pokryciu strat przekraczających wartość przypadającego na ich rzecz udziału. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku sporządzenia sprawozdania według MSR, gdzie udziały niekontrolujące mogą mieć wartość ujemną.

Komentarze

 1. Podajesz wiele interesujących informacji. Dziękuję, rozwiałaś kilka moich wątpliwości.

  OdpowiedzUsuń
 2. Super, dzięki za wnikliwą analizę :) A propos faktur, czy sądzisz, że warto zainwestować w podstawowy program do faktur? Taka forma fakturowania jest ponoć znacznie szybsza i zupełnie bezproblemowa. Chętnie dowiem się, jakie masz o nich zdanie.
  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 3. Dla mnie najważniejsze w ekonomii jest to, aby klienci chętnie kupowali u mnie w sklepie internetowym. Dlatego byłam pewna, że system płatności online https://www.cashbill.pl/pobierz/integracje będzie ku temu najlepszym wyborem. No i tak się oczywiście stało.

  OdpowiedzUsuń
 4. Korzystałem z usług wielu specjalistów od księgowości, ale dopiero www.eRachuba.pl spełniło moje oczekiwania.

  OdpowiedzUsuń
 5. W moim przypadku takie rzeczy załatwia księgowa gdyż ja się na księgowości i rachubie po prostu nie znam. Ja bardziej pilnuję tego, żeby mój sklep internetowy działał prawidłowo. Mam od niedawna sprawdzone płatności online https://cinkciarz.pl/platnosci i teraz już wszyscy moi klienci mają możliwość płacenia w różnych walutach.

  OdpowiedzUsuń
 6. Super, że prowadzisz takiego bloga, ponieważ można naprawdę wiele się dowiedzieć i przede wszystkim są to bardzo pomocne informacje. Ja osobiście często tutaj zaglądam, jeśli mam jakieś kłopoty z finansami i ogarnięciem wszystkiego.

  OdpowiedzUsuń
 7. Kompletnie nie rozumiem tytułowego pytania, ponieważ tematy bankowości są mi jak najbardziej obce. Na szczęście wiele pomocy można znaleźć w internecie i na takich stronach, jak Twój blog. Będę zaglądała częściej.

  OdpowiedzUsuń
 8. W sumie ja się nigdy takimi rzeczami nie zajmowałem więc za bardzo nie wiem jak to jest z tymi kapitałami. Jestem przekonany, że w takim przypadku bardzo fajnie sprawdzają się wszelkiej maści płatności mobilne https://gazetawroclawska.pl/platnosci-mobilne-wygodny-sposob-na-dokonywanie-platnosci/ar/c3-14786994 które wykorzystywane są coraz częściej.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.