Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować bon towarowy?

Klienci coraz częściej otrzymują karty stałych klientów, a za dokonane zakupy otrzymują punkty. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów klient jest uprawniony do odbioru bonu towarowego, który może zrealizować w danym sklepie. Posiadacz bonu uzyskuje prawo do otrzymania upustu lub bonifikaty w cenie płaconej za towar.

Czy przekazany bon towarowy jest kosztem uzyskania przychodów?

Przekazanie bonu towarowego nie rodzi jeszcze żadnych skutków ekonomicznych i podatkowych, nie jest tym samym podstawą do zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów.
Bon otrzymany przez klienta nie musi być zrealizowany. Sklep może ująć w kosztach uzyskania przychodów jedynie koszty poniesione z drugiem bonów lub kart stałego klienta. Natomiast dopiero w momencie zrealizowania bonu towarowego sklep może zaliczyć wartość bonu do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z tym, że bon jest wydawany w ramach  bieżącej działalności jednostki i uprawnia on do wykorzystania w ramach przyszłych transakcji zakupu od tego samego sprzedającego, to przychód powinien być ujęty w wysokości wpływu środków pieniężnych, pomniejszonej o wartość takiego bonu. Wobec tego należy tę transakcję traktować jako transakcję złożoną z dwóch części, tj. klient najpierw kupuje towary i otrzymuje bon w momencie zebrania określonej ilości punktów oraz gdy bon zostanie zrealizowany.

Przykład księgowania bonu towarowego.

Jednostka sprzedała towar za 100 zł, który wcześniej nabyła z hurtowni za kwotę 80 zł. W momencie nabycia tego towaru klient zebrał na karcie stałego klienta wymaganą liczbę punktów do zdobycia bonu o wartości nominalnej 10 zł. Klient zrealizował bon w pełnej kwocie w następnym dniu.

1. Sprzedaż towarów za 100 zł i przekazanie bonu klientowi za 10 zł.

WN "Kasa" 100
MA "Sprzedaż towarów" 90 zł
MA "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" 10 zł

oraz równolegle należy zaksięgować koszt związany z przekazaniem towarów

WN "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu lub nabycia" 80 zł
MA "Towary" 80 zł

2. Realizacja bonu towarowego przez klienta

WN "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" 10 zł
MA "Sprzedaż towarów" 10 zł

oraz równolegle należy zaksięgować koszt związany z przekazaniem towarów

WN "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu lub nabycia"
MA "Towary"

Powyższe księgowanie zapewni zastosowanie zasady współmierności przychodów i kosztów w księgach rachunkowych.

Należy również pamiętać o ewidencjonowaniu wszystkich bonów na kontach pozabilansowych.

Komentarze

  1. Kompleksowa obsługa księgowa? W eRachuba title="biuro rachunkowe">http://www.erachuba.pl stawiamy na profesjonalne usługi rachunkowe!

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...