Przejdź do głównej zawartości

Kiedy można odliczyć VAT naliczony?

Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego od danej czynności oraz posiadanie przez nabywcę faktury dokumentującej zakup.

Kto ma prawo do odliczenia podatku VAT?

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu towarów i usług przysługuje podatnikowi, jeżeli zakup służy wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Nie można odliczyć podatku naliczonego, jeżeli zakup dotyczył czynności zwolnionych z podatku VAT.

W jakim miesiącu odliczyć podatek VAT?
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług. Jednak odliczenie nie może być dokonane wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Podatnik ma prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącu, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny.

Przykład okresu odliczenia podatku naliczonego VAT.

Podatnik podatku VAT sporządzający deklaracje miesięczne w czerwcu 2015 roku dokonał zakupu towarów. Obowiązek podatkowy w stosunku do tej transakcji powstał w czerwcu 2015 roku. W zależności od miesiąca, w którym otrzymano fakturę, okres odliczenia podatku VAT może być inny. Jeżeli podatnik otrzyma fakturę za zakup towarów w czerwcu, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury będzie mu przysługiwało w rozliczeniu za czerwiec, lipiec lub sierpień 2015 roku. Jeżeli natomiast fakturę otrzyma w lipcu 2015 roku, pierwszym miesiącem, w którym podatnik będzie mógł odliczyć podatek VAT będzie lipiec 2015 roku.

Kiedy można odliczyć VAT naliczony od zaliczki?

Podobne zasady odliczania podatku VAT dotyczą zaliczek. Jeżeli podatek wpłacił zaliczkę na poczet dostawy towaru lub wykonania usługi, prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje mu pod warunkiem dysponowania faktury potwierdzającej zapłatę zaliczki i powstania z tego tytułu obowiązku podatkowego.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów