Przejdź do głównej zawartości

Kto może skorzystać z ulgi za złe długi po 1 lipca 2015 roku?


W dniu 1 lipca 2015 roku zmieniły się zasady dotyczące korzystania z odliczeń w zakresie ulgi za złe długi. Nowe zasady dotyczą wierzytelności powstałych od dnia 1 lipca 2015 roku, a także wierzytelności powstałych po 31 grudnia 2012 roku, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Co to jest ulga za złe długi?

Ulga za złe długi umożliwia podatnikowi zmniejszenie podatku VAT należnego, jeżeli podatnik nie otrzymał w terminie zapłaty od kontrahenta. Możliwość zmniejszenia podatku VAT przysługuje podatnikowi po upływie 150 dni od terminu zapłaty, który został określony na fakturze lub w umowie.

Skorzystanie z ulgi jest możliwe, jeżeli zostały spełnione poniższe warunki:
  1. dostawa towaru lub świadczenie usług została dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnika VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
  2. w dniu poprzedzającym złożenie korekty uwzględniającej ulgę zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są zarejestrowani jako czynnik podatnicy VAT, a dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
  3. od daty wystawienia faktury nie upłynęło więcej niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona
Czy wierzyciel skorzysta na zmianach w uldze za złe długi?

Do dnia 30 czerwca 2015 roku jednostki powiązane nie miały prawa do skorzystania z ulgi za złe długi. Zakaz ten dotyczył również jednostek, które prowadziły wobec siebie transakcje na warunkach rynkowych, co budziło liczne kontrowersje. Od 1 lipca 2015 roku powyższy przepis został uchylony i jednostki powiązane mogą obecnie korzystać z ulgi za złe długi po spełnieniu warunków określonych w ustawie o VAT.

Czy dłużnik skorzysta na zmianach w uldze za złe długi?

Formalnie został zniesiony obowiązek korygowania podatku VAT z niezapłaconej faktury przez podatnika, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu płatności, dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Dotychczas taki obowiązek nie wynikał bezpośrednio z przepisów, jednak zapadały korzystne wyroki sądowe dla dłużników. Od 1 lipca 2015 roku przepis znoszący ten obowiązek został zawarty wprost w ustawie o VAT.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów