Przejdź do głównej zawartości

Czy kwiaty dla pracowników można wrzucić w koszty?

Pracownicy mogą otrzymywać od swoich pracodawców drobne upominki oraz kwiaty z okazji ślubu, imienin, jubileuszu lub z innych okazji. W przepisach podatkowych nie znajdziemy listy kosztów, które można uznać za koszty uzyskania przychodów. Znajdziemy jedynie przykłady kosztów, których nie można, potocznie mówiąc, "wrzucić w koszty".

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust. 1, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Czy wydatki na zakup upominków dla pracowników mają związek z przychodami?

Wydatki mogą stanowić dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodów, jeżeli wpłynęły na osiągnięcie przychodów w sposób bezpośredni lub pośredni. Do wydatków bezpośrednich można zaliczyć zakup materiałów do produkcji, wynagrodzenie pracowników wraz z naliczonymi składkami, koszty czynszów i podatków itp. Wydatkami pośrednimi mogą być natomiast kwiaty i upominki dla pracowników.

Spółka prowadząca działalność na terenie Polski wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Spółka miała wątpliwość czy wydatki poniesione na zakup drobnych upominków oraz kwiatów dla pracownika przechodzącego na emeryturę może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem spółki takie wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. W uzasadnieniu swojego stanowiska spółka przyjęła, że poniesienie wydatków na kwiaty i upominki dla pracownika odchodzącego na emeryturę związane jest z funkcjonowaniem firmy, które wpływają w sposób pośredni na osiągane przychody.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 1 czerwca 2015 roku wydał korzystną dla spółki interpretację indywidualną (sygn. IPPB6/4510-52/15-2/AK), potwierdzając możliwość zaliczenia wydatków na zakup upominków i kwiatów dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Komentarze

 1. Ciekawy przykład. Tylko gdzie te firmy, w których pracownicy są obdarowywani kwiatami :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam nadzieję, że zdarzają się jeszcze takie miłe sytuacje od czasu do czasu w jakichś firmach ;)

   Usuń
 2. Zdarzają, sam w takiej pracowałem.Oczywiście korpo

  OdpowiedzUsuń
 3. Kwiaty dla pracowników? Hm no muszę przyznać, że 10 lat pracowałam w jednej firmie i żadnych kwiatów nie dostałam. Zobaczę zaraz opinie o pracodawcach czy coś na temat takich prezentów dla pracowników można się dowiedzieć. Będę sama poszukiwać innego zatrudnienia właśnie.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...