Przejdź do głównej zawartości

Czy można zmienić amortyzację w trakcie roku?

Środki trwałe amortyzuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres. Rozpoczęcie amortyzacji dla celów podatkowych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji.

Od kiedy zmieni się amortyzacja w metodzie degresywnej?

W przypadku amortyzacji liniowej zwiększenie wartości początkowej środków trwałych następuje w  miesiącu dokonania ulepszenia, a zwiększona amortyzacja naliczana jest od miesiąca następującym po miesiącu, w którym dokonano ulepszenia.

Określenie okresu, w którym należy zmienić wysokość miesięcznej stawki amortyzacji przy stosowaniu degresywnej metody amortyzacji zależy od tego, kiedy środek trwały jest używany. W pierwszym roku podatkowym przy stosowaniu metody degresywnej, amortyzacja może zmienić się w trakcie roku podatkowego. Natomiast już w kolejnych latach podatkowych odpisy amortyzacji dokonywane są od wartości netto środka trwałego ustalonego na początek roku podatkowego. W konsekwencji w przypadku ulepszenia środka trwałego po pierwszym roku podatkowym, amortyzacja może zmienić się jedynie od stycznia kolejnego roku.

Kiedy zwiększa się wartość środków trwałych?

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji i modernizacji, wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie.

Ulepszenie środka trwałego tylko od 3500 zł?

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Przykład. Ulepszenie środka trwałego a amortyzacja degresywna.

Jednostka posiadała środek trwały o wartości 20.000 zł, który amortyzowała stawką degresywną 20% od stycznia 2014 roku. W sierpniu 2015 roku środek trwały został zmodernizowany i jego wartość zwiększyła się o 5.000 zł. Czy amortyzacja powinna zmienić się od września 2015 roku?

Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego powinno zostać zaksięgowane w lipcu 2015 roku, natomiast wysokość miesięcznej amortyzacji zmieni się od stycznia 2016 roku.

Ile wyniesie amortyzacja w powyższym przykładzie w latach 2014-2016?

2014 rok
Amortyzacja roczna obliczona od wartości początkowej środka trwałego
20% x 20.000 zł = 4.000 zł

2015 rok
Amortyzacja roczna obliczona od wartości netto środka trwałego na dzień 31.12.2014 r.
20.000 zł - 4.000 zł = 16.000 zł
Amortyzacja roczna 20% x 16.000 zł = 3.200 zł

2016 rok
Amortyzacja roczna obliczona od wartości netto środka trwałego na dzień 31.12.2015 r. uwzględniającego wartość wydatków poniesionych na modernizację.
16.000 zł - 3.200 zł + 5.000 zł = 17.800 zł
Amortyzacja roczna 20% x 17.800 = 3.560 zł

Pamiętajmy, że w roku podatkowym, w którym roczna kwota amortyzacji obliczona metodą degresywną byłaby niższa od amortyzacji obliczonej według metody liniowej, podatnicy powinni dokonywać dalszych odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu liniowej metody amortyzacji.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...