Przejdź do głównej zawartości

Czy należy zapłacić podatek od aportu?

Aportem są wkłady niepieniężne wniesione do spółki handlowej w postaci wartości niematerialnych (praw) lub jako wartości materialne (rzeczy). Aport może zostać wniesiony do każdej spółki (osobowej lub kapitałowej).

Co można wnieść aportem do spółki?

Aportem mogą być:
 • rzeczy ruchome (np. samochody, wyposażenie biur, magazynów, maszyny produkcyjne)
 • nieruchomości (np. grunty, budynki produkcyjne, budynki biurowe)
 • wierzytelności
 • patenty
 • przedsiębiorstwo jako całość 
Od wkładu niepieniężnego (tzw. aportu) do spółki kapitałowej należy zapłacić podatek dochodowy. Dotychczas wątpliwość budziła podstawa opodatkowania wkładów wnoszonych do spółki. Spór został rozstrzygnięty wyrokiem NSA w dniu 20 lipca 2015 roku wyrokiem o sygn. akt II FSK 1772/13 i dotyczył sprawy z 2012 roku.

Od jakiej wartości należy zapłacić podatek przy aporcie?
 
Sprawa dotyczyła wniesionego aportem gruntu użytkowanego wieczyście wraz z rozpoczętymi nakładami inwestycyjnymi. W zamian za wniesiony aport Spółka otrzymała udziały o wartości nominalnej niższej niż wartość aportu. Różnica pomiędzy wartością aportu a udziałami została zaksięgowana jako zwiększenie kapitału zapasowego. Podatnik miał wątpliwość czy według fiskusa podatek należy zapłacić od wartości nominalnej otrzymanych udziałów czy od wartości rynkowej. Zdaniem Spółki CIT należało zapłacić podatek od wartości nominalnej udziałów.

W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zwrócił uwagę, że ustalona przez strony cena powinna uwzględniać uzasadnienie ekonomiczne.

Sprawa trafiła do WSA w Krakowie, który zgodził się ze stanowiskiem Spółki. Według orzeczenia WSA w Krakowie, przychodem jest wartości nominalna udziałów i od tej wartości należy obliczyć podatek. Z takim stanowiskiem zgodził się również NSA, jednak w wyroku sędzia podkreślił, że orzeczenie nie przesądza o podejścia sądów do możliwości szacowania przychodu po zmianie przepisów.

Co to oznacza w praktyce?

NSA zastrzegł, że ocena dotyczy tylko stanu prawnego aktualnego na dzień wydania interpretacji w powyższej sprawie sądowej, natomiast bieżący stan prawny powinien zostać odrębnie rozpatrzony. Niemniej jednak wyrok NSA jest pozytywnym sygnałem dla podatników, który mniej restrykcyjnie podchodzi do wysokości określanych przychodów.

Komentarze

 1. "Sprawa trafiła do WSA w Krakowie, który zgodził się ze stanowiskiem Spółki. Według orzeczenia WSA w Krakowie, przychodem jest wartości nominalna udziałów i od tej wartości należy obliczyć podatek. Z takim stanowiskiem zgodził się również NSA, jednak w wyroku sędzia podkreślił, że orzeczenie nie przesądza o podejścia sądów do możliwości szacowania przychodu po zmianie przepisów" - jak zwykle brak jednego spójnego stanowiska. I jak się w tym połapać?

  OdpowiedzUsuń
 2. Niestety brak jasnych przepisów i różne stanowiska nie ułatwiają przedsiębiorcom, a czasami wystarczyłoby przyjąć konkretne rozwiązania legislacyjne, aby uniknąć długoletnich procesów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Natalia, zgadzam się z Tobą w pełni. Można to ułatwić, trzeba tylko chcieć!

   Usuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...