Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować nieruchomość inwestycyjną?

Nieruchomości w zależności od ich przeznaczenia są dla przedsiębiorstwa środkami trwałymi lub inwestycjami.

Nieruchomości wykorzystywane przez przedsiębiorstwo na własne potrzeby (np. budynek biurowy, hala magazynowa) stanowią środki trwałe. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo zamierza wynajmować budynki i grunty lub oczekuje, że zarobi na takim zakupie, a przy tym nie wykorzystuje ich we własnej działalności, to mamy do czynienia z inwestycjami.

Przychody uzyskiwane z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej w rachunku zysków i strat należy wykazać jako pozostałe przychody operacyjne.

Przykład księgowania nieruchomości inwestycyjnej

Przedsiębiorstwo w czerwcu 2015 roku nabyło nieruchomość inwestycyjną o wartości 1.950.000 zł netto (VAT 23%), której nie zamierza użytkować w bieżącej działalności. Nieruchomość zostanie w całości przeznaczona na wynajem. W skład nabytej nieruchomości wchodzi budynek biurowy (60% wartości nieruchomości) oraz grunt (40% wartości nieruchomości). Opłaty notarialne związane z zakupem nieruchomości wyniosły 50.000 zł netto (VAT 23%). W kolejnym miesiącu została wystawiona faktura sprzedaży za czynsz wynajmowanej powierzchni 30.000 zł netto (VAT 23%).

1. Faktura sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej
Kwota netto 1.950.000 zł
VAT 23% x 1.950.000 zł = 448.500 zł
Kwota brutto 2.398.500 zł

WN Rozliczenie zakupu środków trwałych 1.950.000 zł
WN VAT naliczony 448.500 zł
MA Pozostałe rozrachunki z dostawcami 2.398.500 zł

2. Opłaty notarialne związane z zakupem nieruchomości
Kwota netto 50.000 zł
VAT 23% x 50.000 = 11.500 zł
Kwota brutto 61.500 zł

WN Rozliczenie zakupu środków trwałych 50.000 zł
WN VAT naliczony 11.500 zł
MA Pozostałe rozrachunki z dostawcami 61.500 zł

3. OT - przyjęcie nieruchomości
Budynek 60% x 2.00.000 zł = 1.200.000 zł
Grunt 40% x 2.000.000 zł = 800.000 zł

WN Nieruchomość inwestycyjna - budynek 1.200.000 zł
WN Nieruchomość inwestycyjna - grunt 800.000 zł
MA Rozliczenie zakupu środków trwałych 2.000.000 zł

3. Faktura sprzedaży za czynsz wynajmowanej nieruchomości
Kwota netto 30.000 zł
VAT 23% x 30.000 zł = 6.900 zł
Kwota brutto 36.900 zł

WN Rozrachunki z odbiorcami 36.900 zł
MA Pozostałe przychody operacyjne 30.000 zł
MA VAT należny 6.900 zł

Komentarze

  1. Bardzo dobry przykład! Widać, że od dawna się tym zajmujesz.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Mam wrażenie, że czasami brakuje w Internecie przykładów różnych księgowań (a niekoniecznie tych skomplikowanych) i staram się też takie tutaj zamieszczać.

      Usuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...