Przejdź do głównej zawartości

Gdy pracownik rozchorował się na urlopie...

Urlop udzielany jest pracownikowi z zamierzeniem przeznaczenia go na wypoczynek. Prawo do urlopu wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy, a także z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy pracownik przed urlopem albo podczas urlopu się rozchoruje. W takich przypadkach urlop wypoczynkowy przypadający na okres choroby nie spełniałby swojej funkcji.

Czy "chorobowe" podczas urlopu można odzyskać?
Pracownik, który rozchorował się przed rozpoczętym urlopem albo w trakcie jego trwania, jest niezdolny do świadczenia pracy, ale również nie może wykorzystać urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem. Udzielenie pracownikowi urlopu w okresie zwolnienia chorobowego jest prawnie nieskuteczne, nawet w przypadku gdyby pracownik wyraził na to zgodę. Niezależnie od tego, czy urlop został ustalony wiele miesięcy wcześniej i zatwierdzony przez przełożonego.

Dni urlopu podczas których pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi. Niewykorzystaną część urlopu z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia związanego z chorobą zakaźną pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi w terminie późniejszym po ustaleniu z pracownikiem.

Czy urlop ulega wydłużeniu, kiedy pracownik był na zwolnieniu lekarskim?

Przebywanie pracownika na zwolnieniu chorobowym nie oznacza automatycznego przedłużenia tego urlopu o okres dni chorobowych.

Jeżeli pracownik zaplanował urlop od poniedziałku do środy i przebywał na zwolnieniu chorobowym w dniach od poniedziałku do wtorku, to w czwartek powinien pojawić się w pracy. W takiej sytuacji pracownikowi zostaną przywrócone dwa dni urlopowe. Natomiast środa będzie uznany jako dzień urlopu, w związku z tym, że pracownik w tym dniu nie przebywał na zwolnieniu.

Każdorazowe wykorzystanie zwróconych dni urlopowych powinno zostać ustalone ponownie z pracodawcą.

Komentarze

 1. Myślę, że to jedno z bardziej rozsądnych przepisów. Sprawa komplikuje się w przypadku osób zastrudnionych na umowę zlecenie lub dzieło. Jak wtedy mówić o urlopie albo chorobowym?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety urlop odpłatny przewidziany jest w kodeksie pracy i dotyczy tylko pracowników (nie dotyczy natomiast zleceniobiorców lub osób wykonujących dzieło - prawa tych osób nie są bezpośrednio uregulowane w Kodeksie Pracy). Do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca może przystąpić dobrowolnie (chorobowe wyniesie 2,45% podstawy składek ZUS, jak w przypadku umów o pracę). Inaczej jest w przypadku umowy o dzieło, która zasadniczo nie podlega obowiązkom ubezpieczenia społecznego.

   Usuń
 2. Właśnie, gorzej mają Ci, którzy nie dostali umowy o pracę.

  OdpowiedzUsuń
 3. Czasami jest tak, że pracownicy wykorzystują urlop zdrowotny do innych celów. Musimy wtedy pomyśleć nad odpowiednim zmotywowaniem ich do pracy. Może są jakieś powody sądząc po ich nastawieniu do swoich obowiązków. Dobrym sposobem mogą być programy motywacyjne dla pracowników. Wtedy i frekwencja może się polepszyć.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...