Przejdź do głównej zawartości

Co to jest FATCA?

Polski porządek prawny od dwóch miesięcy powiększył się o prawo amerykańskie w zakresie wybranych obowiązków podatkowych.

Jak się stało, że podatnicy polscy muszą przestrzegać prawa amerykańskiego?

Prezydent podpisał w dniu 7 października 2014 roku umowę między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie poprawy wypełnienia obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Umowa weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku.

Celem amerykańskiej ustawy było zapobieżenie wykorzystania zagranicznych instytucji do ukrywania dochodów i przerzucania ich na przedsiębiorstwa zakładane poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a tym samym skuteczniejsze ściąganie podatków.

Co to jest FATCA?

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to przyjęta w Stanach Zjednoczonych ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych. Ustawa wprowadza obowiązek przekazywania informacji o rachunkach finansowych amerykańskich rezydentów (osób mających miejsce zamieszkania, obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w USA) przez zagraniczne instytucje finansowe (np. banki). Informacje przekazywane są amerykańskiej administracji podatkowej (ang. IRS, Internal Revenue Services).

Dotychczas umowy w sprawie wdrożenia ustawodawstwa FATCA ze Stanami Zjednoczonymi zostały podpisane m.in. przez Francję, Niemcy, Danię, Wielką Brytanię, Włochy. Umowy zostały podpisane przez ponad 40 krajów.

Instytucje, których będą dotyczyły przepisy FATCA, to głównie banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne oraz fundusze powiernicze. Przepisy nie będą miały zastosowania do funduszy emerytalnych.

Jak przekazywane są informacje podatkowe rządowi USA?

Umowa zawarta między rządem Polski a USA przewiduje przekazywanie informacji o amerykańskich rezydentach podatkowych przez polskie instytucje finansowe do polskiej administracji podatkowej. Dane zebrane przez polską administrację podatkową przekazywane są stronie amerykańskiej.

Kto musi posiadać numer GIIN?

Numer GIIN (Globalny Numer Identyfikujący Podatnika) uzyskują podmioty zarejestrowane przez Urząd Skarbowy w Stanach Zjednoczonych. Polskie instytucje finansowe mają obowiązek dokonać takiej rejestracji. Przekazując informacje o rachunkach finansowych amerykańskich podatników polskie instytucje finansowe mają obowiązek posługiwania się nadanym numerem GIIN.

Jakie kary przewidziano za odmowę przekazania informacji?

Instytucja, która odmówi udzielenia informacji, musi się liczyć z poniesieniem 30% podatku u źródła,  w sytuacji, gdy podatnik będzie otrzymywać z USA transfer środków pieniężnych na rachunek w instytucji, która nie realizuje postanowień FATCA.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...