Przejdź do głównej zawartości

Kiedy można odliczyć VAT naliczony z tytułu WNT?

WNT, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oznacza nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które zostały sprowadzone z terytorium państwa Unii Europejskiej. W ślad za dostarczonymi towarami podatnik otrzymuje fakturę zakupu towarów oraz ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tego tytułu.

Nabycie towarów w ramach WNT obliguje podatnika do wykazania podatku należnego VAT i jednoczenie podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia tego podatku.

W jakim okresie rozliczyć podatek VAT należny z tytułu WNT?

Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT należnego zasadniczo w okresie, w którym została wystawiona faktura. W tym samym okresie podatnik, który otrzyma fakturę ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z nabycia towarów w ramach WNT.

Czy można odliczyć podatek VAT pomimo braku faktury?

Zasady odliczenia podatku VAT związane są z momentem powstania obowiązku podatkowego. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, podobnie jak w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony z tytułu WNT w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, jeżeli podatnik otrzymał fakturę w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy (patrz przykład poniżej).
Podatnik powinien skorygować podatek VAT naliczony, jeżeli nie otrzymał faktury w terminie trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli podatnik otrzyma fakturę w późniejszym terminie nabędzie prawo ponownego skorygowania podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury.
Przykład. Odliczenie podatku VAT naliczonego przy WNT - dotrzymanie terminu 3-miesięcznego
Podatnik z siedzibą w Polsce we wrześniu 2015 roku nabył towar od kontrahenta z Hiszpanii. Faktura została wystawiona w dniu 10 września, a nabywca otrzymał ją 5 października. Obowiązek podatkowy powstanie w dniu 10 września. Podatek należny oraz podatek naliczony powinien zostać wykazany w deklaracji za wrzesień składanej do 25 października (nawet gdy do terminu jej złożenia nie otrzyma faktury).
Przykład. Odliczenie podatku VAT naliczonego przy WNT - przekroczenie terminu 3-miesięcznego
Podatnik z siedzibą w Polsce we wrześniu 2015 roku nabył towar od kontrahenta z Hiszpanii. Faktura została wystawiona w dniu 10 września, a nabywca otrzymał ją 5 stycznia 2016 roku. Jeżeli podatnik ujął VAT naliczony i należny od WNTW deklaracji za styczeń kiedy otrzymał fakturę będzie uprawniony do wykazania VAT naliczonego od WNT.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...