Przejdź do głównej zawartości

NIP sprawdzisz online

Masz wątpliwość czy NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) kontrahenta jest poprawny, został uchylony, unieważniony bądź nie istnieje?

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom nową usługę. Od 19 października 2015 roku na stronie internetowej Ministerstwa można sprawdzać numery NIP. Usługa dostępna jest na Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). Po wpisaniu numeru NIP serwis internetowy zwraca podatnikowi informację czy podany numer NIP istnieje bądź nie.

Dane dotyczące numerów NIP gromadzone są w Centralnym Rejestrze Podatników w Krajowej Ewidencji Podatników (tj. CRP KEP). Baza z numerami NIP aktualizowana jest codziennie (raz na dobę).

Wprowadzona usługa daje podatnikom niewątpliwie większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym, umożliwiając sprawdzenie podatników oraz identyfikację fikcyjnych podmiotów.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...