Przejdź do głównej zawartości

Czy trzeba uzasadnić przyczynę złożenia korekty deklaracji?

Zauważyłeś błąd w złożonej deklaracji podatkowej? Od 1 stycznia 2016 roku znika obowiązek uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji. Wynika to z nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej z dnia 10 września 2015 roku. Jednak nadal nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyczynę złożenia korekty deklaracji podać fiskusowi, jest to jednak fakultatywne. Podanie przyczyn może pomóc podatnikowi uniknąć składania dodatkowych wyjaśnień.

Do końca grudnia 2015 roku podanie uzasadnienia było jednym z warunków uniknięcia ukarania podatnika.

Gdy podatnik nie wskaże powodu złożenia korekty deklaracji...

Organy podatkowe w razie wątpliwości mogą wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień w ramach przeprowadzania czynności sprawdzających. W szczególności fiskus może wezwać podatnika w sytuacji, jeżeli deklaracja podatkowa będzie zawierała oczywiste omyłki, błędy rachunkowe lub gdy deklaracja została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Organ podatkowy w określonych sytuacjach może sam poprawić deklarację podatkową lub zwróci się do podatnika o:
  • skorygowanie deklaracji podatkowej
  • złożenie niezbędnych wyjaśnień
  • przedstawienia określonych dokumentów
Kiedy organ podatkowy może sam skorygować deklarację podatkową?

Błędy rachunkowe nieprzekraczające kwoty 5 000 zł (limit obowiązujący od 2016 roku) mogą zostać poprawione przez organ podatkowy bez konieczności wzywania podatnika.

Podatnik może dokonać osobiście złożyć wyjaśnienia przed organem podatkowym, ale posiada również prawo do wyznaczenia pełnomocnika, który w jego imieniu będzie występował przed organem podatkowym.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...