Przejdź do głównej zawartości

Do którego urzędu złożyć deklarację VAT od 1 stycznia 2016 roku?

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady dotyczące właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Jest to skutkiem nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Do końca 2015 roku podatnicy mieli obowiązek składania deklaracji podatkowych organów podatkowych właściwych ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu bez względu na to, gdzie podatnik posiadał swoją siedzibę.

Jeżeli czynności wykonywane były na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscowa ustalana była do końca 2015 roku dla:

1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby
2) osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania

Nowe przepisy wprowadziły ułatwienia dla podatników VAT. Od 1 stycznia 2016 roku właściwość organów podatkowych w zakresie podatku VAT określana jest na podstawie siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej albo jego miejsca zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną. Dotyczy to składania wszystkich dokumentów dotyczących podatku VAT, tj. deklaracji, informacji podsumowujących oraz korekt tych dokumentów.

Kogo dotyczą zmiany w podatku VAT od 2016 roku?

Zmiana organu podatkowego w zakresie podatku VAT dotyczy tych podatników, którzy składali dotychczas deklaracje podatkowe VAT do organu podatkowego poza siedzibą podatnika lub jego miejscem zamieszkania (np. prowadzenie hotelu w innym województwie).

Czy należy złożyć VAT-R?

W związku ze zmianą właściwego organu podatkowego na podatnika nie zostały nałożone dodatkowe obowiązki. Nie ma konieczności składania aktualizacji VAT-R lub innych dokumentów dotyczących zmiany organu podatkowego, do którego będą składane deklaracje podatku VAT od 2016 roku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...