Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2016

Kto ma obowiązek rejestracji VAT UE?

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji wspólnotowych powinni szczególną uwagę zwrócić na sposób rozliczeń podatku VAT oraz związane z transakcji unijnymi dodatkowe obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest rejestracja podatników w VAT UE. Kto ma obowiązek rejestracji w VAT UE? Obowiązek rejestracji w VAT UE dotyczy czynnych podatników VAT przed dokonaniem pierwszej transakcji związanej: z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów od przedsiębiorcy unijnego (nie dotyczy nabycia od osób fizycznych nieprowadzących działalności w UE) z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów dla podatników unijnych z nabyciem usług, dla których miejscem świadczenia jest siedziba nabywcy ze świadczeniem (sprzedażą) usług dla zagranicznych kontrahentów z Unii Europejskiej, dla których miejscem świadczenia jest w miejscu prowadzenia działalności przez nabywcę lub jego miejsce zamieszkania

Jak obliczyć pre-współczynnik VAT?

Obowiązek stosowania pre-współczynnika VAT pojawił się w 2016 roku i dotyczy podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują zarówno czynności opodatkowane, jak i wykonują działalność nieobjętą systemem VAT. Prewspółczynnik jest narzędziem umożliwiającym ustalenie wysokości podatku naliczonego możliwego do odliczenia od podatku należnego . Podatnicy, którzy mogą mieć trudności w bezpośrednim przyporządkowaniu podatku należnego do każdego z tych typów działalności, mają prawo do zastosowania tego współczynnika. Do tytułów niepodlegających VAT zalicza się m.in. dywidendy, kary umowne, odszkodowania, czynności dotyczące zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaż wierzytelności własnych. Czy każdą fakturę trzeba przeanalizować?  

Kiedy można zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę przy VAT?

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady obliczania odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych. Jest to następstwem nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. W obecnym stanie prawnym wyróżnia się trzy stawki odsetek za zwłokę. 1) stawkę podstawową 2) stawkę obniżoną 3) stawkę podwyższoną Ile wynosi obniżona stawka odsetek za zwłokę? Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% stawki podstawowej, która stanowi 200% podstawowej stawki oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Stawka podstawowa obecnie wynosi 8%, a stawka obniżona wynosi 4%. Jakie warunki trzeba spełnić aby zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę?

Jak zaksięgować niedobór gotówki?

Inwentaryzację środków pieniężnych (zarówno środków w kasie, jak i środków na rachunku bankowym) należy przeprowadzić się na ostatni dzień każdego roku obrotowego drogą spisu z natury. Jest to tak zwany dzień bilansowy, który zazwyczaj przypada w dniu 31 grudnia. Aby przeprowadzić prawidłowo inwentaryzację gotówki w kasie należy powołać niezależną komisję inwentaryzacyjną. W skład powołanej komisji inwentaryzacyjnej mogą wchodzić pracownicy jednostki, jednak członkami takiej komisji nie mogą być osoby odpowiedzialne za kasę (np. kasjerzy). Kasjerzy jednak powinni być obecni podczas przeprowadzanej inwentaryzacji. Skład komisji, sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, w tym wskazanie godziny rozpoczęcia inwentaryzacji określa kierownik jednostki. Niedobór w kasie i co dalej?

Jak zaksięgować otrzymaną zaliczkę?

Przedsiębiorstwo (podatnik VAT) zajmujące się dystrubucją artykułów chemicznych otrzymało od swojego odbiorcy 1.230 zł zaliczki na poczet przyszłych dostaw . Zaliczka została wpłacona na rachunek bankowy w styczniu, a dostawa towarów została dokonana w lutym. Czy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury w styczniu czy w lutym? Jak zaksięgować otrzymaną zaliczkę?

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie?

  Od 1 stycznia 2016 roku minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1850 zł brutto. Dla pracownika zatrudnionego w pierwszym roku jego pracy minimalne wynagrodzenie jest niższe i wynosi w 2016 roku 1480 zł brutto. Niestety podane kwoty minimalnego wynagrodzenia są kwotami brutto, od których należy pobrać m.in. składki ZUS oraz podatek dochodowy. Dopiero po odliczeniu ustawowych potrąceń pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie netto. O ile wzrosło minimalne wynagrodzenie od 2015 roku?