Przejdź do głównej zawartości

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie?
 
Od 1 stycznia 2016 roku minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1850 zł brutto. Dla pracownika zatrudnionego w pierwszym roku jego pracy minimalne wynagrodzenie jest niższe i wynosi w 2016 roku 1480 zł brutto.
Niestety podane kwoty minimalnego wynagrodzenia są kwotami brutto, od których należy pobrać m.in. składki ZUS oraz podatek dochodowy. Dopiero po odliczeniu ustawowych potrąceń pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie netto.

O ile wzrosło minimalne wynagrodzenie od 2015 roku?
 
Minimalne wynagrodzenie dla pracownika w pierwszym roku pracy wzrosło w 2016 roku o 80 zł w porównaniu do 2015 roku. Dla pozostałych pracowników minimalne wynagrodzenie wzrosło o 100 zł.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na pół etatu?

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin minimalne wynagrodzenie obniża się w odpowiedniej proporcji. Jeżeli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, to minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 740 zł (tj. 50% z 1480 zł) w pierwszym roku pracy oraz 925 zł (tj. 50% z 1850 zł).

Kto ustala minimalne wynagrodzenie?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest corocznie przez Trójstronną Komisję do spraw Społeczno-Gospodarczych po otrzymaniu informacji od Rady Ministrów, która przedstawia propozycję wysokości wynagrodzenia minimalnego i termin zmiany tego wynagrodzenia. Termin nałożony na Radę Ministrów przypada na 15 czerwca każdego roku. Po zapoznaniu się z propozycją Rady Ministrów, Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczych ma czas do 15 lipca na ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia, które zostaje ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 15 września.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów