Przejdź do głównej zawartości

Jak obliczyć pre-współczynnik VAT?

Obowiązek stosowania pre-współczynnika VAT pojawił się w 2016 roku i dotyczy podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują zarówno czynności opodatkowane, jak i wykonują działalność nieobjętą systemem VAT. Prewspółczynnik jest narzędziem umożliwiającym ustalenie wysokości podatku naliczonego możliwego do odliczenia od podatku należnego. Podatnicy, którzy mogą mieć trudności w bezpośrednim przyporządkowaniu podatku należnego do każdego z tych typów działalności, mają prawo do zastosowania tego współczynnika.

Do tytułów niepodlegających VAT zalicza się m.in. dywidendy, kary umowne, odszkodowania, czynności dotyczące zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaż wierzytelności własnych.

Czy każdą fakturę trzeba przeanalizować?
 
Sposób obliczania pre-współczynnika VAT obejmuje dwa etapy:

1) Pierwszy etap - podatnik dokonujący nabycia towarów i usług wykorzystywanych dla celów opodatkowanych VAT i niepodlegających VAT, powinien w pierwszej kolejności przypisać nabycie tych towarów i usług do konkretnego typu działalności. Nabycie przez podatnika w ramach wykonywanej działalności towarów w celu ich odsprzedaży ze stawką 23% powinno zostać zaklasyfikowane do nabycia dla celów opodatkowanych. Może to być dla podatnika czasochłonny etap, który będzie się wiązał z analizą poszczególnych faktur.

2) Drugi etap - dopiero w sytuacji, jeżeli przypisanie nabycia towarów i usług do działalności opodatkowanej i niepodlegającej VAT nie jest możliwe, podatnik ma prawo do zastosowania proporcji podatku naliczonego do odliczenia.

Jak obliczyć proporcję?

Ustawa nie narzuca sposobu przyjęcia proporcji, jednak określenie proporcji powinno odpowiadać specyfice prowadzonej działalności i dokonywanych nabyć. Przykładowo współczynnik może zostać obliczony w oparciu o dane o liczbę godzin pracowników przeznaczonych na wykonywanie poszczególnego typu działalności, obrót z danej działalności lub powierzchnię wykorzystywaną w danej działalności. Zastosowanie proporcji pozwala na obliczenie podatku możliwego do odliczenia (tj. podatku naliczonego).
 
Jaki jest termin ustalenia pre-współczynnika?

Pre-współczynnik należy obliczyć na początku roku do dnia złożenia pierwszej deklaracji VAT, tj. do 20 lutego (natomiast mali podatnicy do 20 kwietnia), uwzględniając dane z poprzedniego roku podatkowego. Jednak po zakończeniu roku podatkowego podatnik ma obowiązek ponownie obliczyć właściwą proporcję i dokonać korekty podatku naliczonego.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...