Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować otrzymaną zaliczkę?

Przedsiębiorstwo (podatnik VAT) zajmujące się dystrubucją artykułów chemicznych otrzymało od swojego odbiorcy 1.230 zł zaliczki na poczet przyszłych dostaw. Zaliczka została wpłacona na rachunek bankowy w styczniu, a dostawa towarów została dokonana w lutym.
Czy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury w styczniu czy w lutym? Jak zaksięgować otrzymaną zaliczkę?

W świetle przepisów o VAT podatnik przyjmujący zaliczkę jest obowiązany do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie części lub całości zapłaty. Otrzymana zaliczka podlega opodatkowaniu VAT. Fakturę wystawia się nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano płatność od nabywcy. Zaliczka otrzymana na poczet przyszłej dostawy nie jest przychodem w momencie jej otrzymania. Dla celów podatku dochodowego należy uwzględnić ją dopiero w momencie faktycznej sprzedaży towarów (w tym przykładzie w lutym).

Fakturę zaliczkową należy zaksięgować u przyjmującego zaliczkę na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" w kwocie netto (tj. bez kwoty VAT) po stronie kredytowej.

Ewidencja otrzymanej zaliczki:

Księgowanie operacji gospodarczych w styczniu:

1) WB - Wyciąg bankowy potwierdzający otrzymanie zaliczki w kwocie 1.230 zł

WN "Rachunek bankowy" 1.230 zł
MA "Rozrachunki z odbiorcami" 1.230 zł

2) Fa - Faktura zaliczkowa dokumentująca otrzymanie zaliczki (kwota netto 1.000 zł, VAT 230 zł)

WN "Rozrachunki z odbiorcami" 1.230 zł
MA "VAT należny" 230 zł
MA "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" 1.000 zł

Księgowanie operacji gospodarczych w lutym:

1) PK - zarachowanie przychodu ze sprzedaży w momencie wykonania dostawy

WN "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" 1.000 zł
MA "Przychody ze sprzedaży" 1.000 zł

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...