Przejdź do głównej zawartości

Kiedy można zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę przy VAT?

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady obliczania odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych. Jest to następstwem nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. W obecnym stanie prawnym wyróżnia się trzy stawki odsetek za zwłokę.

1) stawkę podstawową
2) stawkę obniżoną
3) stawkę podwyższoną

Ile wynosi obniżona stawka odsetek za zwłokę?

Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% stawki podstawowej, która stanowi 200% podstawowej stawki oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Stawka podstawowa obecnie wynosi 8%, a stawka obniżona wynosi 4%.

Jakie warunki trzeba spełnić aby zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę?Podatnicy, którzy spóźnili się z zapłata podatku mogą zastosować obniżoną stawkę odsetek, jeżeli zostało spełnionych pięć poniższych warunków:

1) podatnik złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty,
2) korekta deklaracji nie została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
3) korekta deklaracji nie została złożona w wyniku czynności sprawdzających,
4) podatnik uregulował w całości zaległość podatkową w ciągu 7 dni od złożenia korekty,
5) prawnie skuteczna korekta deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn została złożona w terminie 6 miesięcy od od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji.

Jak obliczyć obniżoną kwotę odsetek za zwłokę?

Wzór na obliczanie obniżonych odsetek za zwłokę
gdzie:
O - kwota odsetek
Z - kwota zaległości podatkowej
L - liczba dni zwłoki.

Przykład obliczania obniżonej kwoty odsetek za zwłokę dla deklaracji VAT.

Podatnik złożył deklarację VAT-7 za lipiec 2015 roku, w której wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym o wartości 10 000 zł. Kwota ta wpłynęła na rachunek bankowy podatnika w dniu 15 października 2015 r. Podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 za wrzesień 2015 roku w dniu 5 stycznia 2016 roku prawidłową nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym o wartości 8 000 zł (korekta - 2 000 zł) oraz wpłacił kwotę zaległości w tym dniu.

Kwota zaległości podatkowej (Z) wyniesie 2 000 zł
Liczba dni zwłoki (L) wyniesie 82 dni, tj. 16 dni w październiku, 30 dni w listopadzie, 31 dni w grudniu i 5 dni w styczniu.
Wartość odsetek od zaległości w tym przypadku wyniesie po zaokrągleniu 18 zł.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...