Przejdź do głównej zawartości

Kto ma obowiązek rejestracji VAT UE?

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji wspólnotowych powinni szczególną uwagę zwrócić na sposób rozliczeń podatku VAT oraz związane z transakcji unijnymi dodatkowe obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest rejestracja podatników w VAT UE.

Kto ma obowiązek rejestracji w VAT UE?

Obowiązek rejestracji w VAT UE dotyczy czynnych podatników VAT przed dokonaniem pierwszej transakcji związanej:
  • z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów od przedsiębiorcy unijnego (nie dotyczy nabycia od osób fizycznych nieprowadzących działalności w UE)
  • z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów dla podatników unijnych
  • z nabyciem usług, dla których miejscem świadczenia jest siedziba nabywcy
  • ze świadczeniem (sprzedażą) usług dla zagranicznych kontrahentów z Unii Europejskiej, dla których miejscem świadczenia jest w miejscu prowadzenia działalności przez nabywcę lub jego miejsce zamieszkania
Konieczność rejestracji w VAT UE dotyczy również w określonych sytuacjach zwolnionych podatników VAT prowadzących transakcje wewnątrzwspólnotowe, którzy nie przekroczyli rocznego limitu obrotów 150 000 zł. Obowiązek rejestracji ma miejsce w sytuacjach, w których podatnicy zwolnieni w VAT:
  • dokonują wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, których wartość nabycia przekroczyła 50 000 zł (do tej kwoty wlicza się wartość wszystkich nabyć dokonane w ciągu roku)
  • nabywają usługi dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy (podatnik polski ma obowiązek opodatkowania nabytych usług, pomimo korzystania ze zwolnienia VAT)
  • świadczą wewnątrzwspólnotowe usługi dla których obowiązek opodatkowania transakcji spoczywa na nabywcy
Jaką deklarację VAT złożyć przy wspólnotowym nabyciu towarów?

Przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT ma obowiązek składania deklaracji VAT-UE za okres, w którym dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów, bądź świadczenia usług, dla których obowiązek opodatkowania transakcji spoczywa na nabywcy.

Terminy złożenia deklaracji VAT-UE

Miesięczną deklarację VAT-UE należy złożyć w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego  po miesiącu rozliczeniowym w wersji papierowej lub do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym w wersji elektronicznej.

Podatnicy rozliczający się w okresach kwartalnych składają deklarację VAT-UE w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po kwartake rozliczeniowym w wersji papierowej lub do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym w wersji elektronicznej.

Komentarze

  1. Unia Europejska to jeszcze więcej biurokracji. Przydatne informacje.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...