Przejdź do głównej zawartości

Czy bitcoiny są opodatkowane VAT?

Co to jest bitcoin?

Pojęcie bitcoinców odnosi się do obrotu wirtualną walutą akceptowaną jako środek płatniczy w transakcjach internetowych. Nad zmianami w sposobach zapłaty, które wprowadzili Internauci, nie nadążył obowiązujący system prawny. Dotychczas kwestia obrotu bitcoinami nie została wprowadzona do przepisów prawa.

Jak nie wiadomo co zrobić, to lepiej opodatkować?


Dotychczas fiskus na swoją korzyść interpretował obrót bitcoinami jako transakcje polegające opodatkowaniu. Przyjęta interpretacja fiskusa była negatywnie odbierana przez podatników.

Dlaczego obrót bitcoinami ma być opodatkowany, skoro obrót gotówką nie jest?

Stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powołując się na dyrektywę 2006/112/WE, w którym uznał, że obrót bitcoinami jest usługą zwolnioną z VAT. Trybunał Sprawiedliwości podkreślił w swoim orzeczeniu charakter finansowy tych transakcji, które należy traktować dla celów podatku analogicznie jak w przypadku obrotu bezgotówkowego lub gotówkowego. Transakcje środkami pieniężnymi są zwolnione z podatku VAT. Trybunał uznał, że opodatkowanie tych transakcji VAT byłoby niezgodne z celem zwolnienia.

Fiskus zmienia zdanie co do bitcoinów...

Po wydaniu tego orzeczenia swoje stanowisko zmienił fiskus. W interpretacji nr IPPP3/4512-1005/15-2/RD Warszawska Izba Skarbowa uznała, że bitcoiny mogą być uznane za środek płatniczy podobny do dotychczasowych walut. Jednak pomimo przyjęcia takiego stanowiska, przepisy podatkowe nadal nie zostały zaktualizowane w tym zakresie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...