Przejdź do głównej zawartości

Czy można odmówić wystawienia duplikatu faktury?

Podatnik jest zobowiązany do wystawienia duplikatu faktury VAT w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Taki obowiązek nakłada na niego art. 106l ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 
Podatnik nie może odmówić wystawienia duplikatu faktury, jeżeli nabywca żąda jej wystawienia, nawet w przypadku, gdy płatność za fakturę została już dokonana. Nabywca nie musi się tłumaczyć podatnikowi co się stało z otrzymaną fakturą. Nie ma obowiązku posiadania pisemnego oświadczenia nabywcy o zaginięciu lub zniszczeniu faktury.
 
Kto może wystawić duplikat faktury?

Podatnik lub upoważniona przez niego osoba wystawia duplikat faktury:
1) na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
2) zgodnie z danymi znajdującymi się w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.
 
Jakie dane powinna zawierać ponownie wystawiona faktura?
 
Ponownie wystawiona faktura powinna zawierać słowo "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Wystawiony duplikat uznaje się za równoprawny normalnej faktury VAT. Na podstawie duplikatu podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
Jaki jest termin wystawienia duplikatu faktury?
 
W przepisach nie został podany termin na wystawienie duplikatu faktury. W praktyce duplikaty wystawiane są niezwłocznie od dnia, w którym otrzymano prośbę wystawienia takiego dokumentu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...