Przejdź do głównej zawartości

Co się stało z umową o zastępstwo?

Obecnie w Kodeksie pracy nie znajdziemy umowy na zastępstwo, wynika to z wprowadzonej nowelizacji Kodeksu pracy w dniu 22 lutego 2016 roku. Nie oznacza to jednak, że nie można zawierać tego typu umów.

Czym jest umowa na zastępstwo?

Umowa o pracę na zastępstwo jest szczególnym rodzajem umowy o pracę zawieranej na czas określony. W związku ze nowelizacją Kodeksu pracy umowa na zastępstwo została włączona do grupy umów zawieranych na czas określony. Zgodnie ze swoją nazwą zawierana jest na czas nieobecności w pracy innego pracownika. Najczęściej umowy tego typu zawierane są w związku z urlopem macierzyńskim lub wychowawczym, na którym przebywa zastępowany pracownik. 

Jakie przywileje posiada pracownik zatrudniony na zastępstwo?

Pracownik wykonujący pracę na zastępstwo powinien otrzymać umowę zawartą do czasu powrotu pracownika. W umowie na zastępstwo powinna się znaleźć pisemna informacja o okresie zawarcia tej umowy oraz ze wskazaniem, że jest to umowa na zastępstwo. Podczas okresu zatrudnienia pracownik może korzystać ze zwolnień lekarskich, zwolnień opiekuńczych oraz urlopu wypoczynkowego na ogólnych zasadach przewidzianych dla pozostałych pracowników. Pomimo, że umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy na czas określony, to w jej przypadku nie obowiązuje zasada dotycząca przekształcenia na umowę nieterminową. Oznacza to, że zawarcie trzeciej umowy na czas określony nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony zawarły dwie umowy na czas określony na następujące po sobie okresy, a przerwa między obiema umowami na czas określony nie przekroczyła 1 miesiąca.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Umowa na zastępstwo może zostać wypowiedziana zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Rozwiązanie takiej umowy może nastąpić w trzech możliwych w Kodeksie pracy wariantach. tj. za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez jego zachowania. 

Okres wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest bardzo krótki i wynosi 3 dni robocze. Pracownikowi na okresie wypowiedzenia nie przysługują płatne dni wolne na poszukiwanie pracy.

Umowa na zastępstwo może zostać rozwiązana bez zachowania prawa do wypowiedzenia w poniższych przypadkach:
  1. Miało miejsce ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. Pracownik popełnił przestępstwo w czasie trwania umowy o pracę, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. Nastąpiła zawiniona przez pracownika utrata uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
  4. Bez winy pracownika z powodu długotrwałej niezdolności do pracy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów