Przejdź do głównej zawartości

Czy fakturę pro formę należy zaksięgować?

Fakturę pro forma należy odróżnić od standardowej faktury VAT przewidzianej w ustawie o podatku od towarów i usług. Faktura pro forma pełni rolę informacyjną, może być uznana za swego rodzaju ofertę do zawarcia umowy sprzedaży towarów lub świadczeni usług.

Zapowiada, że w przyszłości zostanie wystawiona właściwa faktura VAT. Należy pamiętać, że faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie stanowi podstawy do jej księgowania. Wartość towaru lub usługi określona w fakturze pro forma nie daje prawa do uznania nabytych towarów lub usług za koszt uzyskania przychodów.

Kiedy wystawia się fakturę pro forma?


Fakturę pro forma najczęściej wystawia się w celu uzyskania od nabywcy wcześniejszej zapłaty. tj. przedpłaty lub zaliczki. Wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia z obowiązku wystawienia właściwej faktury VAT na zasadach ogólnych.

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze pro forma?

Nie znajdziemy przepisów, które określają jakie dane powinny znaleźć się w fakturze pro forma. Przeważnie na takim dokumencie zamieszczane są takie dane jak:
 
  1. data wystawienia faktury pro forma
  2. wskazanie sprzedawcy
  3. wskazanie nabywcy
  4. przedmiot sprzedaży
  5. sposób i termin płatności
Czy można odmówić przyjęcia faktury pro forma?

Nabywca może nie zaakceptować takiej faktury, podobnie jak innych ofert. Jednak dokonanie zapłaty przez nabywcę skutkuje przyjęciem złożonej oferty przez sprzedawcę. Przyjęcie oferty odbywa się zgodnie z Kodeksem cywilnym, którego przepisy mają zastosowanie w tym przypadku. Art. 66 § 1 KC stanowi, że oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Za istotne postanowienia umowy, można przyjąć powyższe dane, które znajdą się na fakturze pro forma. Natomiast w sytuacji niewywiązania się ze złożonej oferty, nabywca ma prawo dochodzić swoich praw na gruncie prawa cywilnego.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...