Przejdź do głównej zawartości

Kiedy należy przeprowadzić spis z natury przy PKPiR?

Podatnicy podlegający przepisom dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą zrezygnować z obowiązku dokonania spisu z natury zapasów na dzień 1 stycznia. Taką możliwość przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które weszło w życie 8 kwietnia 2016 roku. 
 
Dotyczy to spisu z natury towarów, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Na korzystnych zmianach zyskają przede wszystkim podatnicy kontynuujący działalność, którzy
sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego, tj. na dzień 31 grudnia. W takim przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

W jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację zapasów?
 
Inwentaryzacja powinna obejmować wszystkie składniki zapasów znajdujące się w danej jednostce. Za przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Powinien on powołać odpowiednią komisję inwentaryzacyjną, której obowiązkiem będzie rzetelne i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji. Każdy zapas powinien zostać zliczony co najmniej dwukrotnie, aby uniknąć błędów związanych z liczeniem. W skład komisji inwentaryzacyjnej nie może wchodzić osoba, której powierzone zostały dane składniki majątku (tj. osoba materialnie odpowiedzialna), na przykład magazynier. Taka osoba powinna jednak być obecna podczas inwentaryzacji zapasów, które zostały jej powierzone. Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz jej wyniki należy następnie odpowiednio udokumentować.
 
Jakie informacje powinien zawierać spis z natury?
 
Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:  
 1. Imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 2. Datę sporządzenia spisu,
 3. Numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 4. Szczegółowe określenie towaru i innych składników,
 5. Jednostkę miary,
 6. Ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 7. Cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 8. Wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru oraz jego cenę jednostkową,
 9. Łączną wartość spisu z natury,
 10. Klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”.
Arkusz spisu z natury poza powyższymi danymi powinien zawierać również podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Komentarze

 1. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że trafiłem na Twojego bloga. Zastanawiam się nad założeniem działalności gospodarczej i przygotowuję się trochę z księgowości, rozliczania żeby wiedzieć jak i co robić. Muszę przyznać, że jak dotąd niewiele wiedziałem o kpir , dlatego bardzo dziękuję za tego rzetelnego bloga :) bardzo mi pomógł Twój wpis!

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo cenny wpis. Z pewnością będzie pomocny dla wszystkich przedsiębiorców.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuje, mam nadzieję, że będzie przydatny :)

   Usuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...