Przejdź do głównej zawartości

Jak poprawić błąd w sprawozdaniu za 2015 rok?

Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wkradł się błąd, powinien on zostać poprawiony. Sposób poprawienia błędu zależy jednak od tego, czy sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone przez odpowiedni organ w przedsiębiorstwie i jaki jest to rodzaj błędu.

Przypadek 1. 

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostało sporządzone w dniu 31 marca 2016 roku, ale jeszcze nie zostało zatwierdzone.

W powyższym przypadku, jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie. 

Do takich zdarzeń należą m.in.:
  • otrzymanie faktury zakupu za 2015 r. po dniu sporządzenia sprawozdania, która nie została zaksięgowana
  • otrzymanie innych dokumentów księgowych dotyczących 2015 roku, które nie zostały ujęte w tym okresie
  • odbiorca towarów, od którego na 31 grudnia 2015 r. jednostka posiadała należność, ogłosił upadłość
  • bank wypowiedział długoletnią umowę kredytową

Podatnik powinien dokonać jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.

Przypadek 2. 

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok zostało sporządzone w dniu 31 marca 2016 roku i zostało już zatwierdzone.

Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa powyżej, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. 

Istotny błąd, który wpływa na wynik finansowy za 2015 rok należy ująć w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za 2016 rok w pasywach w pozycji "zysk (strata) z lat ubiegłych", jako element kapitałów własnych. 

Należy również zaprezentować dane porównawcze rachunku zysków i strat za 2015 rok w sprawozdaniu za 2016 r. wraz z opisem błędu w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za ten rok.

Komentarze

  1. Takie informacje na pewno przydadzą się osobom, które chcą dokonać zmian w zeznaniu. Super :)

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...