Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować odpis na ZFŚS?

Już za 10 dni, tj. 31 maja 2016 r.  minie termin przekazania środków na wyodrębniony rachunek bankowy z tytułu ZFŚS. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mają obowiązek tworzenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podstawą do wyliczenia odpisu na ZFŚS w 2016 roku jest kwota przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2010 r., która wynosi 2.917,14 zł.

Ile wynosi odpis na ZFŚS?

Dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach odpis wynosi 37,5% kwoty podstawowej, tj. 1.093,93 zł. Dla jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych odpis wynosi 50% kwoty podstawowej, tj. 1.458,57 zł. Niższy odpis (od 5 do 7%) tworzy się dla
pracowników młodocianych.

Kiedy należy przekazać środki na ZFŚS?

Obowiązek przekazywania odpisu w ciągu roku następuje w dwóch ratach:
 
  • do 31 maja - pierwsza rata w wysokości co najmniej 75% odpisu
  • do 30 września - druga rata w wysokości 25% odpisu oraz odpisy zwiększające
Przykład naliczenia i księgowania odpisu ZFŚS.

Przedsiębiorstwo zatrudnia 25 pracowników zatrudnionych na pełne etaty w normalnych warunkach pracy oraz 2 pracowników zatrudnionych na pół etatu. Pracownicy są objęci podstawową stawką odpisu na ZFŚS.

Ile wyniesie odpis na ZFŚS w 2016 roku?

W pierwszym etapie należy przeliczyć wszystkich pracowników na liczbę pełnych etatów. W powyższym przykładzie liczba pełnych etatów wyniesie 26, ponieważ dwóch pracowników zatrudnionych jest na pół etatu. 

W drugim etapie należy przemnożyć stawkę odpisu przez liczbę pełnych etatów, tj. 1.093,93 zł x 26 etatów = 28.332,18 zł. 

Odpis na ZFŚS w 2016 roku wyniesie 28.332,18 zł, w tym kwota do przekazania do 31 maja na wyodrębniony rachunek wyniesie 21.249,14 zł (tj. 75% x 28.332,18 zł). Pozostała kwota 7.083,04 zł powinna zostać przekazana do 30 września.

PK - księgowanie odpisu na ZFŚS w styczniu 2016 r. - w pełnej wysokości 28.332,18 zł.

Wn 640 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów
Ma 850 Fundusze specjalne

PK - księgowanie przekazanej raty odpisu w maju 2016 r. - w kwocie 21.249,14 zł.

Wn 132 Rachunek środków wyodrębnionych
Ma 130 Rachunek bankowy

Odpis na ZFŚS zaksięgowany na koncie 640 Rozliczeń międzyokresowych kosztów powinien obciążać co miesiąc koszty działalności w wysokości 1/12 kwoty rocznej, tj. 2.361,02 zł.

PK - zarachowanie miesięcznej kwoty odpisu na ZFŚS w koszty działalności

Wn 406 Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

Ma 640 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...