Przejdź do głównej zawartości

Kto musi zapłacić podatek u źródła?

Podatek u źródła pobierany jest od niektórych przychodów osiąganych przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (tzw. nierezydentów) w formie ryczałtu. Nierezydentami są osoby, które mają miejsce zamieszkania poza granicami Polski (osoby fizyczne) lub mają siedzibę za granicą (osoby prawne lub inne podmioty). Do nierezydentów zalicza się również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów.

Od jakich przychodów pobierany jest podatek u źródła?

Podatek u źródła pobierany jest od wypłacanych za granicę płatności dotyczący m.in.:
 
  • dywidend - 19%
  • odsetek - 20%
  • należności licencyjnych - 20%
  • świadczenia usług niematerialnych - 20%
Podatek pobierany jest według stawek określonych w przepisach polskich przez podmioty, które przyznają takie należności, o ile nie zostało to określone inaczej w umowach międzynarodowych zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują niższe stawki opodatkowania, a niekiedy nawet zwolnienie z podatku.

Kiedy można zastosować niższe stawki podatku u źródła?

Podatnicy mogą skorzystać z obniżonych stawek opodatkowania określonych w tych umowach, pod warunkiem, że posiadają tzw. certyfikat rezydencji. Certyfikat rezydencji jest dokumentem poświadczającym miejsce siedziby podatnika do celów podatkowych, wydawany jest na wniosek podatnika przez właściwy organ administracji podatkowej.

Kto powinien pobrać podatek u źródła?

Do pobrania podatku dochodowego w formie ryczałtu zobowiązani są polscy przedsiębiorcy, którzy wypłacają dywidendy, odsetki, należności licencyjne lub inne należności z tytułu świadczenia usług niematerialnych zagranicznemu podmiotowi

Podatnik polski jako płatnik podatku u źródła odpowiada za prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania oraz stawki podatku, obliczenie podatku oraz terminowe wpłacenie podatku do właściwego dla siebie urzędu skarbowego.

Podatnik zagraniczny otrzymuje kwotę netto danego przychodu, tj. pomniejszoną o kwotę zatrzymanego podatku u źródła.

Komentarze

  1. Niestety w sieci nie można znaleźć nic więcej na temat certyfikatu rezydencji, a chętnie bym poczytał o tym.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...