Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2016

Czy od wypłaconej dywidendy należy zapłacić podatek?

Otrzymanie dywidendy od polskiej spółki stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód ten powstaje w dacie otrzymania dywidendy przez osobę uprawnioną lub postawienia dywidendy do dyspozycji tej osobie. Poza wyjątkami przewidzianymi w art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymanie dywidendy będzie podlegało opodatkowaniu.   Ile wynosi podatek od dywidendy?   Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu . Jest to tak zwany zryczałtowany podatek dochodowy. Przykład obliczenia podatku od dywidendy

Czy można odliczyć VAT bez złożenia VAT-26?

Podatnicy, którzy używają osobowy samochód służbowy dla celów prowadzonej działalności mają prawo do odliczenia 100% podatku VAT. Odliczenie VAT może dotyczyć zarówno wydatków związanych z nabyciem samochodu, jak i wydatków eksploatacyjnych (m.in. za zakup paliwa, kosztów napraw, przeglądów).   Możliwość odliczenia pełnej wartości podatku VAT przysługuje podatnikowi pod warunkiem dopełnienia formalnych obowiązków , do których należy zaliczyć:

Jaki jest termin złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego?

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania przez właściwy organ.  Obowiązek ten dotyczy m.in. poniższych jednostek: Spółki z o.o. Spółki akcyjne Przedsiębiorstwa państwowe Fundacje Uczelnie wyższe Stowarzyszenia Instytuty naukowe W terminie do 31 marca należy sporządzić sprawozdanie zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej, a także w niektórych przypadkach również z zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Za terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest w jednostce Zarząd. Natomiast zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca. 

Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną?

Faktury uproszczone można wystawiać od 2013 roku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł lub 100 euro za wyjątkami określonymi poniżej. W pozostałych przypadkach należy sporządzić zwykłą fakturę. Wystawianie faktur uproszczonych nie jest obowiązkiem, podatnik może skorzystać z tego prawa. Jak powinna wyglądać faktura uproszczona? Informacje, które powinny znaleźć się na fakturze uproszczonej są zbliżone do informacji, które znajdują się na paragonach fiskalnych. Faktury uproszczone nie muszą zawierać:

Jak zmieni się Klasyfikacja Środków Trwałych?

Zmiany związane z aktualizacją Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w 2015 roku wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązującej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).   Obowiązująca Klasyfikacja Środków Trwałych nie zmieniła się od 2010 roku. Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie KŚT uwzględniające zmiany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.   Co zmieni się w Klasyfikacji Środków Trwałych?   Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych zostanie uzupełniona w zakresie poszczególnych podgrup, zmienia się nazwy niektórych podgrup i rodzajów, zagregowane zostaną niektóre pozycje w podgrupy lub powstaną nowe.   Proponowane zmiany dotyczą między innymi następujących pozycji:

Od 1 lipca zgłosisz pełnomocnictwo na Portalu Podatkowym

Portal Podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej umożliwiający dostęp do własnych danych podatkowych i przesyłania deklaracji podatkowych.  Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl i pozwala podatnikom na elektroniczną komunikację z organami podatkowymi. Poza składaniem deklaracji podatkowych po zalogowaniu podatnik może również składać pisma skierowane do administracji podatkowej oraz odbierać pisma. Od 1 lipca 2016 r. podatnicy będą mieli możliwość zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów . Oprócz zgłoszenia pełnomocnictwa, podatnicy będą mogli

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczki?

Otrzymaną wpłatę od klienta przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonania usługi należy udokumentować poprzez wystawienie faktury VAT zaliczki według podstawowej zasady dokumentowania sprzedaży dla celów podatku VAT. Wpłata może dotyczyć zaliczki, zadatku lub raty i w każdym z tych przypadku obowiązek podatkowy u podatnika powstanie z chwilą otrzymania kwoty (np. poprzez potwierdzenie uznania kwoty na rachunku bankowym). Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku czynności wymienionych w art. 19a ust 6 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. m.in.:   usługi najmu usługi dzierżawy usługi leasingu ochrona osób i mienia usługi dozoru Obowiązek podatkowy dla tych czynności powstanie w momencie