Przejdź do głównej zawartości

Czy można odliczyć VAT bez złożenia VAT-26?

Podatnicy, którzy używają osobowy samochód służbowy dla celów prowadzonej działalności mają prawo do odliczenia 100% podatku VAT. Odliczenie VAT może dotyczyć zarówno wydatków związanych z nabyciem samochodu, jak i wydatków eksploatacyjnych (m.in. za zakup paliwa, kosztów napraw, przeglądów).
 
Możliwość odliczenia pełnej wartości podatku VAT przysługuje podatnikowi pod warunkiem dopełnienia formalnych obowiązków, do których należy zaliczyć:
  • obowiązek złożenia druku VAT-26 „Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej” do urzędu skarbowego,
  • obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki do VAT),
  • konieczność sporządzenia regulaminu użytkowania pojazdów w firmie.
Jaki jest termin na złożenie VAT-26?
 
Zgłoszenie VAT-26 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z samochodem podlegającym zgłoszenie. Jeżeli podatnik nie dochowa powyższego terminu, nie będzie jemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych przed dniem przekazania tego zgłoszenia do urzędu skarbowego.
 
Przykład odliczenia podatku VAT.
 
Podatnik nabył w dniu 1 czerwca 2016 roku samochód osobowy, który wprowadził do ewidencji środków trwałych. Podatnik dokonał zgłoszenia VAT-26 w dniu 10 czerwca 2016 roku. Od kiedy przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia VAT?
 
W związku z tym, że nie został dochowany ustawowy termin do złożenia informacji VAT-26 do urzędu skarbowego, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych od dnia 10 czerwca 2016 roku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...