Przejdź do głównej zawartości

Czy od wypłaconej dywidendy należy zapłacić podatek?

Otrzymanie dywidendy od polskiej spółki stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód ten powstaje w dacie otrzymania dywidendy przez osobę uprawnioną lub postawienia dywidendy do dyspozycji tej osobie.

Poza wyjątkami przewidzianymi w art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymanie dywidendy będzie podlegało opodatkowaniu.
 
Ile wynosi podatek od dywidendy?
 
Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jest to tak zwany zryczałtowany podatek dochodowy.

Przykład obliczenia podatku od dywidendy

W dniu 15 czerwca 2016 roku została podjęta uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie wypłaty dywidendy w dniu 20 czerwca 2016 roku w wysokości 100 000 zł. Jednostka nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wysokość podatku wyniesie 19 000 zł (19% x 100 000 zł).
 
Kwota do wypłaty dla udziałowców zostanie pomniejszona o pobrany podatek i wyniesie 81 000 zł (100 000 zł – 19 000 zł).

Kto powinien pobrać podatek od dywidendy?
 
Obowiązek pobrania podatku od dywidendy ciąży na przedsiębiorstwie, które wypłaca dywidendę. Przedsiębiorstwo wypłacające dywidendę występuje w tym przypadku jako płatnik i powinno przekazać podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby.

Jaki jest termin na wpłatę podatku od dywidendy?

Przedsiębiorstwo przekazujące dywidendę ma obowiązek przekazać zryczałtowany podatek (w przykładzie 19 000 zł) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany. W powyższym przypadku będzie to termin 20 lipca 2016 roku.

Jaką deklarację składa płatnik dywidendy?

Oprócz konieczności pobrania i wpłacenia podatku na jednostkę przekazującą dywidendę został nałożony obowiązek składania deklaracji rocznych PIT-8AR w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym wypłacona została dywidenda.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...