Przejdź do głównej zawartości

Jak zmieni się Klasyfikacja Środków Trwałych?

Zmiany związane z aktualizacją Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w 2015 roku wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązującej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 
Obowiązująca Klasyfikacja Środków Trwałych nie zmieniła się od 2010 roku. Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie KŚT uwzględniające zmiany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
 
Co zmieni się w Klasyfikacji Środków Trwałych?
 
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych zostanie uzupełniona w zakresie poszczególnych podgrup, zmienia się nazwy niektórych podgrup i rodzajów, zagregowane zostaną niektóre pozycje w podgrupy lub powstaną nowe.
 
Proponowane zmiany dotyczą między innymi następujących pozycji:
  • Uzupełnienie podgrupy KŚT 01 Grunty rolne, nowym rodzajem będzie 017 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (w KŚT 2010 wszystkie grunty zadrzewione i zakrzewione klasyfikowane były w rodzaju 021);
  • Przeniesienie do podgrupy KŚT 01 rodzaju 018 Nieużytki (w KŚT 2010 nieużytki klasyfikowane były w podgrupie 06);
  • Przeniesienie terenów komunikacyjnych z podgrupy 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane, rodzaju 036 Tereny komunikacyjne, wg KŚT 2010, do nowoutworzonej podgrupy 04 Tereny komunikacyjne;
  • Przekodowanie podgrupy 04 i rodzaju 040 Użytki ekologiczne wg KŚT 2010. W nowej klasyfikacji podgrupa Użytki ekologiczne posiada symbol 05 i rodzaj 050;
  • Przekodowanie podgrupy 05 i rodzaju 050 Tereny różne wg KŚT 2010. W nowej klasyfikacji podgrupa Tereny różne posiada symbol 07 i rodzaj 070;
  • Przekodowanie podgrupy 07 Grunty pod wodami wg KŚT 2010. W nowej klasyfikacji podgrupa Grunty pod wodami posiada symbol 06;
  • Przekodowanie rodzajów: 490, 491, 492, 493 wg KŚT 2010 odpowiednio na rodzaje: 486 Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, 487 Zespoły komputerowe, 488 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami, 489 Roboty;
  • Scalenia rodzajów: 747 i 748 wg KŚT 2010 i utworzenia nowego rodzaju 747 Naczepy i przyczepy;
  • Scalenia rodzajów: 760, 761, 762, 763, 764 i 768 wg KŚT 2010 i utworzenia nowego rodzaju 760 Wózki jezdniowe;
  • Zmiany nazwy podgrupy 62 na Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne oraz jej rodzajów.
Planowany termin wejścia w życie nowego rozporządzenia przewidziany został na 1 stycznia 2017 roku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...