Przejdź do głównej zawartości

Jaki jest termin złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego?

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania przez właściwy organ. 

Obowiązek ten dotyczy m.in. poniższych jednostek:

  • Spółki z o.o.
  • Spółki akcyjne
  • Przedsiębiorstwa państwowe
  • Fundacje
  • Uczelnie wyższe
  • Stowarzyszenia
  • Instytuty naukowe

W terminie do 31 marca należy sporządzić sprawozdanie zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej, a także w niektórych przypadkach również z zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Za terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest w jednostce Zarząd. Natomiast zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca. 


Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 30 czerwca 2016 roku, to powinno zostać złożone w urzędzie skarbowym w terminie do 10 lipca lub nadane do 10 lipca w polskiej placówce pocztowej. Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przed dniem 30 czerwca 2016 roku, termin 10-dniowy należy liczyć od dnia zatwierdzenia. Sprawozdanie finansowe, które zostało zatwierdzone 15 czerwca 2016 roku powinno zostać przesłane do urzędu skarbowego do dnia 25 czerwca 2016 roku.

Jakie dokumenty należy przesłać do urzędu skarbowego?

Oprócz sprawozdania finansowego podatnicy mają obowiązek przesłać również:

  • opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta oraz
  • odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Termin złożenia sprawozdania do KRSu...

Spółki prawa handlowego oprócz złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego mają również obowiązek przekazania sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 15 dni od zatwierdzenia tego sprawozdania.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...