Przejdź do głównej zawartości

Jaki jest termin złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego?

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania przez właściwy organ. 

Obowiązek ten dotyczy m.in. poniższych jednostek:

  • Spółki z o.o.
  • Spółki akcyjne
  • Przedsiębiorstwa państwowe
  • Fundacje
  • Uczelnie wyższe
  • Stowarzyszenia
  • Instytuty naukowe

W terminie do 31 marca należy sporządzić sprawozdanie zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej, a także w niektórych przypadkach również z zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Za terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest w jednostce Zarząd. Natomiast zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca. 


Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 30 czerwca 2016 roku, to powinno zostać złożone w urzędzie skarbowym w terminie do 10 lipca lub nadane do 10 lipca w polskiej placówce pocztowej. Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przed dniem 30 czerwca 2016 roku, termin 10-dniowy należy liczyć od dnia zatwierdzenia. Sprawozdanie finansowe, które zostało zatwierdzone 15 czerwca 2016 roku powinno zostać przesłane do urzędu skarbowego do dnia 25 czerwca 2016 roku.

Jakie dokumenty należy przesłać do urzędu skarbowego?

Oprócz sprawozdania finansowego podatnicy mają obowiązek przesłać również:

  • opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta oraz
  • odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Termin złożenia sprawozdania do KRSu...

Spółki prawa handlowego oprócz złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego mają również obowiązek przekazania sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 15 dni od zatwierdzenia tego sprawozdania.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów