Przejdź do głównej zawartości

Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną?

Faktury uproszczone można wystawiać od 2013 roku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł lub 100 euro za wyjątkami określonymi poniżej. W pozostałych przypadkach należy sporządzić zwykłą fakturę. Wystawianie faktur uproszczonych nie jest obowiązkiem, podatnik może skorzystać z tego prawa.

Jak powinna wyglądać faktura uproszczona?

Informacje, które powinny znaleźć się na fakturze uproszczonej są zbliżone do informacji, które znajdują się na paragonach fiskalnych.

Faktury uproszczone nie muszą zawierać:


 • imion i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu,
 • miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i zwolnioną z podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
pod warunkiem jednak, że będą zawierać te faktury dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku.

Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej?

Nawet w sytuacji, gdy kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro faktury uproszczonej nie można wystawiać, jeżeli:
 1. faktury wystawiane są dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
 2. faktury dokumentują wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT),
 3. faktury dotyczą sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 4. faktury dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku VAT jest nabywca towarów i usług.
Jaki jest termin wystawienia faktury uproszczonej?

Faktury uproszczone wystawia się w terminach określonych dla zwykłych faktur, tj. co do zasady nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...