Przejdź do głównej zawartości

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczki?

Otrzymaną wpłatę od klienta przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonania usługi należy udokumentować poprzez wystawienie faktury VAT zaliczki według podstawowej zasady dokumentowania sprzedaży dla celów podatku VAT. Wpłata może dotyczyć zaliczki, zadatku lub raty i w każdym z tych przypadku obowiązek podatkowy u podatnika powstanie z chwilą otrzymania kwoty (np. poprzez potwierdzenie uznania kwoty na rachunku bankowym).

Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku czynności wymienionych w art. 19a ust 6 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. m.in.:
 
  • usługi najmu
  • usługi dzierżawy
  • usługi leasingu
  • ochrona osób i mienia
  • usługi dozoru
Obowiązek podatkowy dla tych czynności powstanie w momencie
wystawienia faktury, ale nie później niż z upływem terminu płatności. Dotyczy to także wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Jeżeli klient wpłaci zaliczkę tytułem kosztów usługi najmu, usługi ochrony lub innych usług wymienionych powyżej, u podatnika nie powstanie obowiązek podatkowy oraz obowiązek wystawienia faktury VAT zaliczki.

Jaki jest termin wystawienia faktury VAT zaliczki?

Fakturę VAT zaliczki należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Każdą fakturę można wystawić przed dniem dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Podobnie faktura zaliczkowa może zostać wystawiona przed otrzymaniem zapłaty, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed jej otrzymaniem.

Kiedy nie trzeba wystawiać faktur zaliczkowych?

Obowiązek wystawienia faktury zaliczki nie dotyczy sytuacji, w które otrzymano wpłatę od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to podatnika z obowiązku ujawnienia transakcji w rejestrze VAT oraz deklaracji VAT. Pomimo, że w tym przypadku podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury, to powstanie u tego podatnika obowiązek podatkowy. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów