Przejdź do głównej zawartości

Kiedy należy wystawić fakturę zaliczki?

Otrzymaną wpłatę od klienta przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonania usługi należy udokumentować poprzez wystawienie faktury VAT zaliczki według podstawowej zasady dokumentowania sprzedaży dla celów podatku VAT. Wpłata może dotyczyć zaliczki, zadatku lub raty i w każdym z tych przypadku obowiązek podatkowy u podatnika powstanie z chwilą otrzymania kwoty (np. poprzez potwierdzenie uznania kwoty na rachunku bankowym).

Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku czynności wymienionych w art. 19a ust 6 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. m.in.:
 
  • usługi najmu
  • usługi dzierżawy
  • usługi leasingu
  • ochrona osób i mienia
  • usługi dozoru
Obowiązek podatkowy dla tych czynności powstanie w momencie
wystawienia faktury, ale nie później niż z upływem terminu płatności. Dotyczy to także wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Jeżeli klient wpłaci zaliczkę tytułem kosztów usługi najmu, usługi ochrony lub innych usług wymienionych powyżej, u podatnika nie powstanie obowiązek podatkowy oraz obowiązek wystawienia faktury VAT zaliczki.

Jaki jest termin wystawienia faktury VAT zaliczki?

Fakturę VAT zaliczki należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Każdą fakturę można wystawić przed dniem dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Podobnie faktura zaliczkowa może zostać wystawiona przed otrzymaniem zapłaty, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed jej otrzymaniem.

Kiedy nie trzeba wystawiać faktur zaliczkowych?

Obowiązek wystawienia faktury zaliczki nie dotyczy sytuacji, w które otrzymano wpłatę od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to podatnika z obowiązku ujawnienia transakcji w rejestrze VAT oraz deklaracji VAT. Pomimo, że w tym przypadku podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury, to powstanie u tego podatnika obowiązek podatkowy. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...