Przejdź do głównej zawartości

Od 1 lipca zgłosisz pełnomocnictwo na Portalu Podatkowym

Portal Podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej umożliwiający dostęp do własnych danych podatkowych i przesyłania deklaracji podatkowych.  Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl i pozwala podatnikom na elektroniczną komunikację z organami podatkowymi.

Poza składaniem deklaracji podatkowych po zalogowaniu podatnik może również składać pisma skierowane do administracji podatkowej oraz odbierać pisma.

Od 1 lipca 2016 r. podatnicy będą mieli możliwość zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Oprócz zgłoszenia pełnomocnictwa, podatnicy będą mogli
pełnomocnictwo ogólne zmienić, odwołać lub wypowiedzieć złożone pełnomocnictwo. 


Powyższa możliwość wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego.

Nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 lipca 2016 r. są konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, na mocy którego pełnomocnictwo ogólne, w formie dokumentu elektronicznego, jest przesyłane przez portal podatkowy.

Komentarze

  1. Dlatego tak ważna jest kwestia informatyzacji przedsiębiorstw, gdyż wiele kwestii załatwisz za pomocą systemów. Ja także chwalę sobie system ERP https://www.connecto.pl/system-erp-do-zarzadzania-firma/ który bardzo ułatwił mi kwestię zarządzania moją firmą.

    OdpowiedzUsuń
  2. Trzeba na bieżąco monitorować wszystkie zmiany prawne, a szykuje się już kolejna. Zgodnie z niedawno przegłosowaną ustawą o doręczeniach elektronicznych, wszystkie pisma i dokumenty w komunikacji z urzędami państwa będą przesyłane na wskazany przez obywatela adres elektroniczny. Ta kluczowa zmiana wejdzie w życie już pod koniec października 2020. Więcej informacji tu Ustawa o doręczeniach elektronicznych

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...