Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2016

Jak należy rozumieć odwrotne obciążenie VAT?

Odwrotne obciążenie VAT jest mechanizmem podatkowym polegającym na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Odwrotne obciążenie VAT ma zastosowanie w ściśle określonych przypadkach wymienionych w ustawie o VAT (załącznik nr 11). Od 1 lipca 2015 roku katalog czynności, dla których można zastosować odwrotne obciążenie VAT został poszerzony. Do towarów, dla których ma zastosowanie odwrotne obciążenie, zalicza się:

Do czego służy konto księgowe "Rozliczenie zakupu materiałów"?

Proces zakupu materiałów w firmie można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap obejmujący przyjęcie materiałów do magazynu na podstawie dokumentu Pz (Przyjęcie zewnętrzne) oraz drugi etap obejmujący otrzymanie dowodu dostawy (Fakturę VAT lub rachunek). Wystawienie dokumentu Pz stanowi potwierdzenie odbioru dostawy od klienta i jej przyjęcia do magazynu. Jest to dowód wewnętrzny, który sporządzany jest przez pracownika z magazynu. Dokument Pz wystawiany jest nie tylko dla dostawy materiałów, ale również towarów handlowych, które następnie zostaną odsprzedane.  Otrzymanie rachunku lub faktury VAT określa kwotę zobowiązania wobec dostawcy z tytułu dokonanego zakupu. Czy fakturę i dokument Pz wystawia się w tym samym dniu?

Jak zaksięgować składki ZUS właściciela firmy?

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne właściciela (osoby fizycznej) mogą być regulowane bezpośrednio przez właściciela albo ze środków pieniężnych zgromadzonych na koncie firmy.  W pierwszym przypadku składki na ubezpieczenia społeczna, tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, potrącane są przez właściciela co miesiąc przy ustalaniu wysokości zaliczki na podatek dochodowy. W drugim przypadku ewidencja księgowa ubezpieczeń społecznych może być dokonywana w dwóch wariantach. Pierwszy wariant dotyczy zaliczania składek do kosztów, natomiast w drugim wariancie składki ewidencjonowane są na koncie 249 "Rozrachunki z właścicielem".

W jaki sposób poprawić błąd księgowy?

Dokumenty księgowe powinny być prowadzone rzetelnie i bezbłędnie. Jednak każdemu z nas może zdarzyć się błąd w sporządzonym lub zaksięgowanym dokumencie. Nieprawidłowe zapisy mogą zostać poprawione wyłącznie przez skreślenie niewłaściwego tekstu lub liczby i wpisanie ich w poprawnej formie.  Poprawka powinna umożliwiać odczytanie skreślonego tekstu lub liczby. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. Naniesiona poprawka powinna zawierać podpis lub parafę. Własne dowody zewnętrzne, które zostały już wysłane kontrahentowi mogą być poprawione przez wystawienie dowodu korygującego. Jak poprawić błędne księgowanie?

Czy przy umowie zlecenia należy odprowadzić składkę na Fundusz Pracy?

Przy umowie zlecenia obowiązują odmienne zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w porównaniu do umów o pracę. Obowiązek przekazania składek na Fundusz Pracy przy umowie zlecenia dotyczy sytuacji, w której spełnione zostały łącznie poniższe dwa warunki: Zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy o pracę Podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę Kiedy nie ma obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy?

Jak zaksięgować czek?

Czeki są dokumentami wystawionymi w określonej formie zgodnie z wymogami prawa czekowego. Jako papier wartościowy zawierają polecenie wystawcy, skierowane do banku, wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub wymienionej osobie , ze środków, jakim w tym banku dysponuje wystawca. Ile wynosi termin realizacji czeku? Termin realizacji czeków określony jest odmiennie dla czeków krajowych i czeków zagranicznych. Czeki krajowe powinny zostać przedstawione do realizacji w ciągu 10 dni od dnia ich wystawienia. Natomiast termin realizacji czeku zagranicznego wynosi od 20 do 70 dni w zależności od tego, czy czek płatny jest w obrębie tego samego kontynentu. Przykład księgowania otrzymanego czeku.

Podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu PCC

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zmiany w kapitale zakładowym powinny zostać uwzględnione w nowej umowie spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego pociąga za sobą konsekwencje podatkowe m.in. w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC). Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 2) każda zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu PCC. Poprzez zmianę umowy spółki w przypadku spółki kapitałowej należy rozumieć na przykład podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków własnych oraz dopłat.

Jak zaksięgować darowiznę?

W ramach prowadzonej działalności jednostki mogą przekazywać darowizny np. środków trwałych, towarów handlowych, materiałów lub w formie pieniężnej.  Transakcje dotyczące otrzymanych i przekazanych darowizn zaliczane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Otrzymane darowizny stanowią pozostały przychód operacyjny u obdarowanego , natomiast przekazane darowizny są pozostałym kosztem operacyjnym u darczyńcy.  Ewidencja darowizny u darczyńcy w przykładach. 1) Ewidencja darowizny środków trwałych