Przejdź do głównej zawartości

Czy przy umowie zlecenia należy odprowadzić składkę na Fundusz Pracy?

Przy umowie zlecenia obowiązują odmienne zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w porównaniu do umów o pracę. Obowiązek przekazania składek na Fundusz Pracy przy umowie zlecenia dotyczy sytuacji, w której spełnione zostały łącznie poniższe dwa warunki:
  1. Zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy o pracę
  2. Podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę
Kiedy nie ma obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy?
  1. W sytuacji, kiedy nie został spełniony jeden z powyższych warunków
  2. Zleceniodawca, który nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, nie ma obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy, nawet jeżeli spełnione zostały powyższe dwa warunki przez zleceniobiorcę.
  3. Jeżeli zleceniobiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w sytuacji, gdy oprócz umowy zlecenia zawarł umowę o pracę z innym pracodawcą z wynagrodzeniem co najmniej równym kwocie minimalnego wynagrodzenia.
  4. W przypadku zleceniobiorcy, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, spełniającym warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów (np. z tytułu drugiej umowy zlecenia)
Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru i jest potrącana z wynagrodzenia pracownika. Pracodawca powinien co miesiąc naliczyć i odprowadzić składkę na FP i wykazać ją w deklaracji ZUS DRA.

Składki na FP są opłacane w takich samych terminach jak składki na ubezpieczenia społeczne, tj.:
  • do 10 dnia następnego miesiąca przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • do 15 dnia następnego miesiąca jeżeli zatrudniamy pracowników.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...