Przejdź do głównej zawartości

Do czego służy konto księgowe "Rozliczenie zakupu materiałów"?

Proces zakupu materiałów w firmie można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap obejmujący przyjęcie materiałów do magazynu na podstawie dokumentu Pz (Przyjęcie zewnętrzne) oraz drugi etap obejmujący otrzymanie dowodu dostawy (Fakturę VAT lub rachunek).

Wystawienie dokumentu Pz stanowi potwierdzenie odbioru dostawy od klienta i jej przyjęcia do magazynu. Jest to dowód wewnętrzny, który sporządzany jest przez pracownika z magazynu. Dokument Pz wystawiany jest nie tylko dla dostawy materiałów, ale również towarów handlowych, które następnie zostaną odsprzedane. 

Otrzymanie rachunku lub faktury VAT określa kwotę zobowiązania wobec dostawcy z tytułu dokonanego zakupu.

Czy fakturę i dokument Pz wystawia się w tym samym dniu?

Otrzymanie dokumentów rozrachunkowych i przyjęcie materiałów do jednostki mogą wystąpić w różnym czasie. Poza tym mogą wystąpić różnice pomiędzy ilością i wartością materiałów podanych w dokumentach rozrachunkowych a rzeczywistą ilością i wartością dostawy, którą odebrał pracownik magazynu. Z tych powodów należy osobno zaksięgować fakturę oraz dokument Pz. 

Do księgowania faktury zakupu materiałów oraz dokumenty Pz potwierdzającego przyjęcie zakupionych materiałów służy konto 301 "Rozliczenie zakupu materiałów".

W przypadku braku faktury (rachunku) lub dowodu przyjęcia Pz nie może zostać rozliczona konkretna dostawa. W tej sytuacji na koncie 301 "Rozliczenie zakupu materiałów" mogą powstać salda:

  • Wn (debetowe) zwane "materiałami w drodze", które powstanie w przypadku otrzymania faktury VAT (rachunku) przy braku dostawy,
  • Ma (kredytowe) zwane "dostawami niefakturowanymi", które powstanie w przypadku otrzymania dostawy potwierdzonej Pz, jednak do której nie otrzymano faktury VAT (rachunku).
Przykład księgowania na koncie 301 "Rozliczenie zakupu materiałów"

W lipcu w jednostce gospodarczej wystąpiły następujące operacje gospodarcze:
1) Otrzymano rachunek od dostawcy ALFA 100 zł
2) Otrzymano rachunek od dostawcy BETA 200 zł
3) Pz - przyjęto dostawę materiałów od dostawcy ALFA 100 zł
4) Pz - przyjęto dostawę materiałów od dostawcy OMEGA 300 zł

Ewidencja księgowa operacji gospodarczych zakupu materiałów:

1) Otrzymano rachunek od dostawcy ALFA 100 zł
Wn konto 301 "Rozliczenie zakupu materiałów"
Ma konto 210 "Rozrachunki z dostawcami"

2) Otrzymano rachunek od dostawcy BETA 200 zł
Wn konto 301 "Rozliczenie zakupu materiałów"
Ma konto 210 "Rozrachunki z dostawcami"

3) Pz - przyjęto dostawę materiałów od dostawcy ALFA 100 zł
Wn konto 310 "Materiały"
Ma konto 301 "Rozliczenie zakupu materiałów"

4) Pz - przyjęto dostawę materiałów od dostawcy OMEGA 300 zł
Wn konto 310 "Materiały"
Ma konto 301 "Rozliczenie zakupu materiałów"

Konto 301 "Rozliczenie zakupu materiałów" na koniec miesiąca wykaże dwa salda:
  • materiały w drodze 200 zł (saldo Wn) - od dostawcy BETA nie otrzymano materiałów, wobec tego nie został wystawiony dokument Pz,
  • dostawy niefakturowane 300 zł (saldo Ma) - dostawca OMEGA przekazał materiały, jednak nie wystawił faktury za dostarczone materiały.
Salda konta 301 na koniec roku zostaną zaprezentowane w bilansie jednostki.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...