Przejdź do głównej zawartości

Jak należy rozumieć odwrotne obciążenie VAT?

Odwrotne obciążenie VAT jest mechanizmem podatkowym polegającym na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Odwrotne obciążenie VAT ma zastosowanie w ściśle określonych przypadkach wymienionych w ustawie o VAT (załącznik nr 11).

Od 1 lipca 2015 roku katalog czynności, dla których można zastosować odwrotne obciążenie VAT został poszerzony.

Do towarów, dla których ma zastosowanie odwrotne obciążenie, zalicza się:

  • złoto inwestycyjne,
  • niektóre metale nieszlachetne
  • laptopy, tablety i notebooki
  • telefony komórkowe
  • konsole do gier wideo
  • wyroby jubilerskie
Czy faktura powinna zawierać napis "odwrotne obciążenie"?

Zdarza się, że faktury zawierają adnotację "odwrotne obciążenie", jednak nie ma konieczności umieszczania na fakturze takiej informacji. Zamieszczenie takiej adnotacji ma charakter jedynie informacyjny, nie jest wiążący prawnie. Oznacza to, że umieszczenie takiego zapisu w przypadku, gdy sprzedaż dotyczyła innych niż wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, nie nakłada na nabywcę obowiązku rozliczenia podatku VAT z tytułu odwrotnego obciążenia. 

Jakie obowiązki posiada sprzedawca w związku z odwrotnym obciążeniem?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do przygotowywania informacji podsumowujących (miesięcznych lub kwartalnych) dla transakcji objętych odwrotnych obciążeniem. 

Jakie dane należy umieścić w informacji podsumowującej?

Informacja podsumowująca powinna zwierać dane:
  • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika składającego informację,
  • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika będącego nabywcą towaru lub usługi,
  • łączna wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług.
Jaki jest termin na złożenie informacji podsumowującej dla odwrotnego obciążenia?

Sprzedawca ma obowiązek złożenia informacji podsumowującej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu (lub kwartale - jeżeli wybrał metodę rozliczeń kwartalnych), w których powstał obowiązek podatkowy związany z odwrotnym obciążeniem (np. wydany został towar).

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...