Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować czek?


Czeki są dokumentami wystawionymi w określonej formie zgodnie z wymogami prawa czekowego. Jako papier wartościowy zawierają polecenie wystawcy, skierowane do banku, wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub wymienionej osobie, ze środków, jakim w tym banku dysponuje wystawca.

Ile wynosi termin realizacji czeku?

Termin realizacji czeków określony jest odmiennie dla czeków krajowych i czeków zagranicznych. Czeki krajowe powinny zostać przedstawione do realizacji w ciągu 10 dni od dnia ich wystawienia. Natomiast termin realizacji czeku zagranicznego wynosi od 20 do 70 dni w zależności od tego, czy czek płatny jest w obrębie tego samego kontynentu.
Przykład księgowania otrzymanego czeku.

Przedsiębiorstwo ALFA Sp. z o.o. sprzedało towary handlowe za 1 000 zł netto (VAT 23%), brutto 1 230 zł. Odbiorca towarów uregulował swoje zobowiązanie czekiem wpisując kwotę 1 230 zł na czeku i przekazał czek przedsiębiorstwu ALFA (tzw. czek obcy rozrachunkowy). Czek w terminie 10 dni od dnia jego wystawienia został złożony w banku. Bank wpłacił 1 230 zł na rachunek bankowy firmy ALFA.

1) Otrzymanie czeku od kontrahenta 1 230 zł

Wn konto 146 Inne środki pieniężne (konto analityczne: 146-1 Czeki obce)

Ma konto 200 Należności od odbiorców

2) Przekazanie czeku do realizacji w banku (do inkasa) 1 230 zł

Wn konto 149 Środki pieniężne w drodze

Ma konto 146 Inne środki pieniężne (konto analityczne: 146-1 Czeki obce)

3) WB – realizacja czeku obcego 1 230 zł

Wn konto 130 Rachunek bieżący

Ma konto 149 Środki pieniężne w drodze

Do momentu wpływu środków na rachunek bankowy przekazane czeki prezentowane są jako aktywa na koncie „Środki pieniężne w drodze”. Dopiero w momencie otrzymania wyciągu bankowego możemy zaksięgować wpływ na koncie 130 Rachunek bieżący (tzw. obciążenie konta lub zapisanie w ciężar konta). Konto środki pieniężne w drodze nie wystąpi w przypadku księgowania czeków obcych gotówkowych.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...