Przejdź do głównej zawartości

Jak zaksięgować darowiznę?

W ramach prowadzonej działalności jednostki mogą przekazywać darowizny np. środków trwałych, towarów handlowych, materiałów lub w formie pieniężnej. 

Transakcje dotyczące otrzymanych i przekazanych darowizn zaliczane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Otrzymane darowizny stanowią pozostały przychód operacyjny u obdarowanego, natomiast przekazane darowizny są pozostałym kosztem operacyjnym u darczyńcy. 

Ewidencja darowizny u darczyńcy w przykładach.

1) Ewidencja darowizny środków trwałych

Przedsiębiorstwo przekazało maszynę o wartości brutto 20 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 12 000 zł w formie darowizny. Przekazanie darowizny zostało udokumentowane fakturą wewnętrzną. Podatek VAT od nabytej maszyny wyniósł 23%, tj. 20 000 zł x 23 % = 4 600 zł

Ma konto 011 "Środki trwałe" 20 000 zł
Wn konto 071 "Umorzenie środków trwałych" 12 000 zł
Wn konto 760 "Pozostałe koszty operacyjne" 8 000 zł

Ma konto 222 "Rozrachunki z tytułu VAT" 4 600 zł
Wn konto 760 "Pozostałe koszty operacyjne" 4 600 zł

2) Ewidencja darowizny towarów handlowych

Przedsiębiorstwo przekazało towary handlowe o wartości netto 5 000 zł według cena nabycia w formie darowizny. Podatek VAT od nabytych towarów wyniósł 23%, tj. 5 000 zł x 23 % = 1 150 zł

Ma konto 330 "Towary handlowe" 5 000 zł
Wn konto 760 "Pozostałe koszty operacyjne" 5 000 zł

Ma konto 222 "Rozrachunki z tytułu VAT" 1 150 zł
Wn konto 760 "Pozostałe koszty operacyjne" 1 150 zł

3) Ewidencja darowizny materiałów

Przedsiębiorstwo przekazało materiały o wartości 2 000 zł według cena nabycia jako darowiznę. Przekazanie darowizny zostało udokumentowane fakturą wewnętrzną. Podatek VAT od nabytych materiałów 23%, tj. 2 000 zł x 23 % = 460 zł.

Ma konto 311 "Materiały" 2 000 zł
Wn konto 760 "Pozostałe koszty operacyjne" 2 000 zł

Ma konto 222 "Rozrachunki z tytułu VAT" 460 zł
Wn konto 760 "Pozostałe koszty operacyjne" 460 zł

4) Ewidencja darowizny środków pieniężnych

Przedsiębiorstwo przekazało darowiznę pieniężną o wartości 3 000 zł na rzecz szkoły podstawowej. Darowizna została udokumentowana przelewem bankowym.

Ma konto 130 "Rachunek bankowy" 3 000 zł
Wn konto 760 "Pozostałe koszty operacyjne" 3 000 zł

Konta księgowe w zależności o przyjętego w przedsiębiorstwie planu kont mogą mieć inną numerację niż podane w przykładach powyżej.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...